Grant

Program wsparcia Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do 20 października 2020 roku przyjmuje wnioski w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych. Łącznie, na Program przeznaczono 24 mln zł. W ramach czterech priorytetów finansowane są działania związane przede wszystkim z szeroko pojętym rozwojem Uniwersytetów Ludowych.

Czym są Uniwersytety Ludowe?

Uniwersytet Ludowy jest to forma edukacji pozaszkolnej dla osób powyżej 18 roku życia. Pomysł na powstanie tego typu podmiotów zainicjował duński, protestancki pastor, poeta, filozof, pisarz, teolog – Nikolai Frederik Severin Grundtvig, już w XIX wieku. Podkreślał, iż Uniwersytety Ludowe mają być „szkołą dla życia”, nie dla dyplomów ani stopni naukowych. Stąd też na Uniwersytetach ludowych uczono przykładowo nowoczesnych metod rolniczych, edukowano na temat kraju i regionu, a także podejmowano działania mające rozbudzić świadomość społeczną i międzykulturową mieszkańców terenów wiejskich. Obecnie Uniwersytety Ludowe swoją działalnością wciąż nawiązują do korzeni – działają na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, podnoszenia kompetencji zawodowych, stwarzają szansę na edukację, na terenach nie posiadających dostępu do innych form edukacji dorosłych. Nakładany jest również nacisk na dbałość o dziedzictwo kulturowe lokalnych społeczności.

Kto jest uprawniony do udziału w Programie?

W programie udział brać mogą: organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 UoDPPIW mające osobowość prawną, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, spółki akcyjne, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. Jeżeli dana jednostka terenowa organizacji nie posiada osobowości prawnej, wtedy w jej imieniu wnioskuje zarząd główny tejże organizacji. W Konkursie mogą brać udział Uniwersytety Trzeciego Wieku realizujące działania zgodne z metodą grundtvigańską. Również nowo powstałe organizacje uprawnione są do ubiegania się o dotację. W tym wypadku brane będzie pod uwagę doświadczenie poszczególnych osób zaangażowanych w Program. 

Najważniejsze założenia Regulaminu

Wnioski przyjmowane są do godziny 12:30, 20 października 2020 roku. Można wnioskować jedynie za pomocą generatora NIWu (

https://generator.niw.gov.pl

). Program podzielony jest na cztery priorytety. Priorytet 1. opracowany jest z myślą o wsparciu infrastrukturalnym i programowym działających już Uniwersytetów. Drugi Priorytet wspiera tworzenie nowych podmiotów lub reaktywację tych wcześniej powstałych. Trzeci Priorytet dotyczy wsparcia budowy sieci i porozumień między Uniwersytetami ludowymi, a także upowszechnianie metody grundtvigańskiej. Natomiast ostatni, czwarty Priorytet wspiera rozwój edukacji obywatelskiej i zachowanie dziedzictwa lokalnych społeczności. Wkłady własne nie są wymagane w Programie. Nie zostały określone konkretne wydatki kwalifikowane – zależą one od zapisów statutowych podmiotu biorącego udział w Programie. Muszą one ściśle wiązać się z celami zawartymi w statucie, zgodne z przepisami prawa i co ważne, muszą być dokładnie udokumentowane.

Od strony finansowej

W konkursie obowiązują następujące okresy finansowania, będące jednocześnie terminami realizacji projektów:

  • od 18 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Mówiąc o sumach, w 2020 roku na dotacje przeznaczone jest 9 mln zł, w 2021 r. 7,5 mln zł, w 2022 7,5 mln zł.

źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_ludowy

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2016/luty-2016/o-ojcu-uniwersytetow-ludowych-grundtvigu-i-naszej-inicjatywie-w-grzybowie

https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-UL-1.pdf

https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/UL_FAQ_2020.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Czuwaj! Inicjatywy harcerskie finansowane przez ROHIS

Aktualności

Bractwa Kurkowe – strzelecka tradycja