Komunikaty

Młodzi doradzają rządzącym, czyli jak skutecznie prowadzić dialog międzypokoleniowy

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Obecnie w Polsce działa wiele organów złożonych z młodych ludzi, które mają za zadanie doradzać rządzącym. Młodych doradców możemy dostrzec od samorządów aż do Rady Ministrów. Najwięcej ciał doradczych widzimy na poziomie gmin, gdzie funkcjonują Młodzieżowe Rady Gmin i Miast. Coraz częściej z doradztwa młodych korzystają również sejmiki wojewódzkie, tworząc młodzieżowe sejmiki wojewódzkie. A jak sprawa wygląda przy rządzie? Obecnie istnieją aż cztery ciała doradcze w Warszawie złożone z młodzieży. W felietonie dla Aktywiusza pisze Jakub Kamiński.

Organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jest Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Została ona powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 roku. Inicjatorem utworzenia Rady jest Wicepremier i Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński, a samo jest powstanie stało się odpowiedzią na postulaty środowisk młodzieżowych. Do zadań Rady należą m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i programach rządowych dotyczących młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce. Obecnie Rada składa się z 30 członków, z czego 24 osoby to przedstawiciele strony pozarządowej a 11 osób to przedstawiciele: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministrów Sportu, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rzecznika Praw Dziecka, Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsza, dwuletnia kadencja Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem rozpoczęła się w październiku 2019 roku.

Ciałem opiniodawczo-doradczym Ministra Edukacji Narodowej jest Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do głównych zadań Rady należą: wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie. Rada ma w szczególności wyrażać opinie na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań. W skład RDiM wchodzą 32 osoby, z każdego województwa członek i zastępca członka Rady. Kadencja Rady trwa rok. 14 października 2020 roku kończy się czwarta kadencja Rady, a już niedługo rozpocznie się piąta. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej od początku swojego działania stworzyła m.in. Raport „O Samorządach Uczniowskich” i Publikacje „O Młodzieżowych Radach”

Młodzieżowa Rada Klimatyczna to organ mający za zadanie wyrażać opinie w zakresie spraw objętych działaniami administracji rządowej klimat i energia. Rada ma również zabierać stanowisko w sprawie planowanych zmian i przedstawiać propozycję rozwiązań. Samym celem powołania MRK jest chęć zwiększenia uczestnictwa młodych osób w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych z obszarów klimatu i energii, podnoszenie świadomości młodzieży na temat wpływu na stan klimatu i środowiska, pogłębianie świadomości ekologicznej wśród młodych i dialog między osobami, którym bliska jest troska o przyszłość naszej planty. W skład pierwszej kadencji Rady weszły 32 osoby ze wszystkich 16 województw, a kadencja Rady potrwa 2 lata.

Przy Ministrze Środowiska powstała Młodzieżowa Rada Ekologiczna, która jest inicjatywą społeczną edukacyjną mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. W kompetencjach Rady znajdują się: wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działaniami administracji rządowej dotyczącej środowiska, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Środowiska, w tym propozycji rozwiązań. W skład Rady weszło 34 członków. Obecnie nie wiemy jak potoczą się losy Młodzieżowej Rady Klimatycznej i Młodzieżowej Rady Ekologicznej ze względu na rekonstrukcje rządu i połączenie resortów Klimatu i Środowiska.

Polska ma również swojego młodzieżowego przedstawiciela na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od roku 2020 wyłonieniem takiej osoby zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Aby zostać Młodzieżowym Delegatem RP na Sesje ZO ONZ trzeba przejść dwa etapy konkursowe, po których z 3 uczestników MSZ wybierze jedną osobę jako Delegata. W naszym kraju od wielu lat działa również projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu – Sejm Dzieci i Młodzieży. Aby zostać posłem na sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży trzeba wykonać zadanie związane z tematem danej sesji. Ze względu na współpracę Kancelarii Sejmu przy tym projekcie z Instytutem Pamięci Narodowej tematy kolejnych sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży dotyczą historii, ale to młodzi posłowie tworzą projekty uchwał i to oni je przyjmują. Bardzo często uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży dotyczą aktualnych spraw dzieci i młodzieży oraz edukacji i wychowania. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywa się 1 czerwca – w Międzynarodowy Dzień Dziecka, niestety w tym roku sesja została odwołana ze względu na pandemie wirusa SARS-CoV2.

Jakub Kamiński

Źródła:

https://www.gov.pl/web/pozytek/rada-dialogu-z-mlodym-pokoleniem-lista

https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-rzeczypospolitej-polskiej-przy-ministrze-edukacji-narodowej

https://www.gov.pl/web/klimat/MRK

https://mre.srodowisko.gov.pl/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wolontariat – zaangażuj się w coś dobrego!