Grant

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 5,5 mln zł na walkę z bezdomnością

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Do 5 lutego 2021 roku można składać wnioski w czwartej już edycji programu „Pokonać Bezdomność” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity budżet programu wynosi 5,5 mln zł, natomiast poszczególni beneficjenci mogą wnioskować o kwoty w przedziale od 50 do nawet 300 tys. zł. Podmioty biorące udział w programie muszą posiadać statusowy zapis o działalności na rzecz osób bezdomnych.

Program skonstruowany jest w oparciu o cztery moduły tematyczne, wokół których ma być zorganizowana praca nad projektami. W połączeniu, wszystkie cztery moduły składowe stanowią kompleksowy wachlarz czynności mających za zadanie poprawę sytuacji ogólnej osób dotkniętych bezdomnością. Jednakże beneficjenci, tj. organizacje pożytku publicznego, mają konstruować swoje propozycje projektów w oparciu o jeden wybrany moduł. W regulaminie programu określono pożądane działania w ramach każdego z modułów. 

Cele i wytyczne 

Podejmując działania na rzecz osób bezdomnych, należy spojrzeć na ich sytuację w sposób kompleksowy i tak też uczynił organizator programu Pokonać Bezdomność. W zakresie działań pożądanych w ramach projektów, są m.in. działania interwencyjne podejmowane we współpracy z podmiotami służb publicznych, prowadzenie streetworkingu i udostępniania osobom bezdomnym możliwość skorzystania z pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej. Obok umożliwiania korzystania z punktów pomocy doraźnej, schronisk i placówek, które udzielają tymczasowego schronienia, ważna jest również realizacja prac remontowych powyższych placówek oraz stwarzanie środowiska przyjaznego aktywizacji społecznej oraz zawodowej bezdomnych. 

Organizator programu promować będzie nowatorskie projekty związane z aktywizacją bezdomnych i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w walce z bezdomnością. Szczegółowe zdania z oczywistych względów nie zostały wyróżnione, lecz jako jeden z wymogów widnieje organizacja spotkań: 1 na poziomie ogólnopolskim oraz 5 w województwach z najwyższą stopą bezrobocia, wynikiem których będzie powstanie broszury informacyjnej. 

W temacie bezdomności istotnym zagadnieniem jest również profilaktyka. W programie pożądane są działania związane ze zwiększaniem dostępu do usług społecznych, tj. pracy socjalnej, doradztwa zawodowego, pomocy terapeutycznej i psychologicznej oraz prawnej. Profilaktyka wiąże się również z organizacją warsztatów skierowanych do osób zagrożonych bezdomnością, w wyniku których łatwiej im będzie znaleźć zatrudnienie.

Założenia programu

Organizator programu zakłada, iż działania podejmowane w projektach wpłyną pozytywnie na infrastrukturę pomocową dla osób bezdomnych – więcej placówek spełniać będzie odpowiednie standardy a także jakość usług świadczonych dla bezdomnych polepszy się. Dzięki realizacji projektów rozrośnie się siatka streetworkingu, a co za tym idzie usprawniony zostanie system interwencyjny. Długoterminowo pozwoli to również na ulepszenie usług prewencyjnych oraz zwiększenie dostępu do usług społecznych.

Źródło: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności 2021 r.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także