Komunikaty

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1743 z późniejszymi zmianami) w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – Profesor Piotr Gliński, ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W ramach reprezentantów „strony społeczno-pozarządowej” w skład Rady zostaną powołane osoby będące przedstawicielami:

 1. organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych orazpodmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 2. młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z późn. zm.)
 3. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

1. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

2. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z późn. zm.)

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw popierające kandydata na członka Rady.

3. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, popierające kandydata na członka Rady.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 31 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga! 

Dokumentów popierających daną kandydaturę nie można łączyć tzn. osoba chcąca ubiegać się o członkostwo w Radzie z ramienia młodzieżowych rad gmin/powiatów/sejmików załączana tylko i wyłączenie wykaz poparcia jego kandydatury przez minimum 3 te podmioty. Ewentualne poparcie przez inne podmioty, jest opcjonalne i nie zostanie uwzględnione bez spełnienia powyższego warunku. 

Tożsamo sytuacja wygada w przypadku ubiegania się o członkostwo w Radzie z ramienia organizacji pozarządowych. Należy załączyć minimum 8 dowodów poparcia przez podmioty oznaczone w punkcie 1. Ewentualne poparcie przez inne podmioty, jest opcjonalne i nie zostanie uwzględnione bez spełnienia powyższego warunku. 

W przypadku ubiegania się o członkostwo w Radzie z ramienia Parlamentu Studentów, należy załączyć oświadczenie Parlamentu Studentów RP, popierające kandydaturę. Ewentualne poparcie przez inne podmioty, jest opcjonalne i nie zostanie uwzględnione bez spełnienia powyższego warunku. 

Zgłoszenie można przesłać:

– w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym wraz w poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne podpisanym elektronicznym podpisem kwalifikowanym (dodatkowo pliki w formie edytowalnej (rozszerzenie *.doc, *.docx) na adres e-mail: sekretarz.RDZMP@kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Zgłoszenie na członka II kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

– lub w wersji papierowej wraz z załącznikami przesyłać pocztą na adres:  

Sz. P. Piotr Gliński
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie na członka III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem”.

– w przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie), a równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie pocztą tradycyjną.  

W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się drogą mailową na adres: sekretarz.RDZMP@kprm.gov.pl lub telefonicznie na numer: 734 117 940

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Poznań – Szkolenie „RODO w NGO”

Aktualności

Rzeszowski WUP wyciąga pomocną dłoń do rodzin w potrzebie