Bez kategorii

Jaka jest forma wyroku sądu polubownego?

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Wyrok sądu polubownego powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali. W wyroku powinny się znaleźć motywy rozstrzygnięcia. W doktrynie wskazuje się, że przytoczenie motywów nie jest jednoznaczne z wymaganiami przewidzianymi dla uzasadnienia wyroku sądu powszechnego. Za wystarczające uznaje się ogólne wskazanie przyczyn rozstrzygnięcia1. W przypadku braku jednomyślności w składzie orzekającym co do sposobu rozstrzygnięcia w wyroku powinny się znaleźć tylko te elementy, które odpowiadają przekonaniu większości składu orzekającego.

W przypadku orzekania przez skład trzech lub więcej sędziów wyrok może być podpisany jedynie przez większość arbitrów z podaniem przyczyny braku pozostałych podpisów. Wyrok powinien wskazywać: zapis na sąd polubowny na podstawie, którego wydano wyrok, oznaczenie stron i arbitrów, a także określać datę i miejsce jego wydania2.

źródła:

  1. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Kodeks postępowania…, s. 2028.
  2. Art. 1197 KPC.

Tekst opublikowany we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

autor: Anna Jackowska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także