Vademecum

Jak wygląda procedura likwidacji stowarzyszenia?

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Do rozwiązania stowarzyszenia może dojść na kilka sposobów. Można dokonać samorozwiązania stowarzyszenia w drodze podjęcia przez walne zebranie członków uchwały o samorozwiązaniu. Należy przy tym pamiętać o dochowaniu procedur zawartych w statucie stowarzyszenia. Jednym z wymogów dot. treści statutu zawartych w art. 10 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach[1] jest określenie sposobu rozwiązania się organizacji. Podjęcie decyzji o samorozwiązaniu otwiera proces likwidacji, który kończy się wraz z wykreśleniem stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie istnieje określony w przepisach ustawy zamknięty katalog sytuacji, w których członkowie stowarzyszenia lub fundacji mają prawo podjąć uchwałę o samorozwiązaniu organizacji. Decyzję taką można podjąć w każdym czasie i z jakiejkolwiek przyczyny. Innymi drogami prowadzącymi do rozwiązania stowarzyszenia jest rozwiązanie przez sąd przy wykonywaniu czynności nadzorczych oraz zawiadomienie o niemożliwości dalszego działania do organu nadzoru zewnętrznego (starosta powiatu / prezydent miasta).

Procedury dotyczące likwidacji stowarzyszeń, obowiązki likwidatorów oraz przeznaczenie majątku określone są w rozdziale V Prawa o stowarzyszeniach:

Art.  36.  [Likwidatorzy stowarzyszenia]

1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

Art.  37.  [Obowiązki likwidatorów]

1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

2. Likwidator w szczególności powinien:

1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36 ust. 2;

2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;

3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

Art.  38.  [Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia]

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Art.  39.  [Koszty likwidacji]

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

W razie, gdyby majątek stowarzyszenia ulegającego likwidacji był zbyt mały, by pokryć koszty wniosków do KRS, przepisy art. 103 i 104 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych[2] przewidują możliwość zwolnienia takiego stowarzyszenia od kosztów sądowych, jeśli wykaże ono brak wystarczających środków.

Michał Piekutowski


[1] Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), LEX

[2] Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.), LEX

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Polski Ład ze szkodliwą propozycją dla NGO

Aktualności

Zostań Ambasadorem Dialogu Nowej Generacji!

Subscribe to our newsletter