Grant

Generator dostępności – dofinansowanie innowacji poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Do 18 grudnia 2020 roku można składać wnioski do programu Inkubator Innowacji społecznych „Generator Dostępności” w ramach III tury naboru. Program ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwiązań mających ułatwiać życie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. Dofinansowanie wynosi nawet do 35 tys. zł.

Czego dotyczy program?

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, grup nieformalnych, przedstawicieli instytucji i biznesu oraz organizacji pozarządowych mających na uwadze dobro wspólne społeczeństwa. Generator Dostępności jest idealny dla osób pragnących zmienić swoje otoczenie. Organizatorzy programu oferują ciągłe wsparcie mentorskie i specjalistyczne, pomagają w zdobywaniu i nawiązywaniu kontaktów z podmiotami mogącymi wspomóc realizację projektów. Uczestnicy nie muszą mieć gotowego projektu – wystarczy, że dostrzegają problemy osób niesprawnych motorycznie i mają chęć te problemy rozwiązać.

Generator Dostępności dotyczy tzw. mikroinnowacji, czyli projektów mających zwiększać dostępność produktów, usług i przestrzeni publicznej dla osób z ograniczeniami ruchowymi i percepcyjnymi, szczególnie dotyczy to seniorów i osób niepełnosprawnych. Projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. 

Składanie wniosków

Formularze zgłoszeniowe w formie online dostępne są na stronie innowacje.społeczne.org. Taki formularz należy wypełnić i przesłać do 18 grudnia 2020 roku, do godziny 23:59 pod adres generator@spoldzielnie.org. Po zaakceptowaniu przez Organizatora wniosku elektronicznego konieczne będzie dostarczenie również podpisanej wersji papierowej. W razie, gdyby wniosek nie spełnił wszystkich wymogów formalnych, wnioskodawca otrzyma możliwość naniesienia poprawek – do 7 dni kalendarzowy po otrzymaniu informacji zwrotnej.

Wymogi rozpatrywane przy ocenie wniosku

Organizator na stronie Programu wymienia w kilku punktach najważniejsze kryteria, według których ocenione zostaną projekty. Są to:

  • Innowacyjność, oryginalność podejścia do problemu/rozwiązania;
  • Znajomość problemu, trafność wniosków w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej rozwiązania;
  • Doświadczenie, zasoby, potencjał innowatora rozwiązania;
  • Motywacja do realizacji innowacji rozwiązania;
  • Użyteczność proponowanego pomysłu, potencjał w zakresie realnego rozwiązania opisanych problemów, zakładanych rezultatów.

Inspiracje

Przed wzięciem udziału w programie warto zapoznać się z realizowanymi wcześniej projektami. Z tego też założenia wychodzi Organizator, przedstawiając niektóre pomysły realizowane w ramach Inkubatora WINS. Przykładowo był to „Paszport Życia” stworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”. W takim Paszporcie wyróżnione zostały najważniejsze informacje o osobie ze sprzężoną niepełnosprawnością, tak aby w razie śmierci opiekuna placówka opiekuńcza miała wszechstronną wiedzę na temat chorego. Paszport składa się z papierowej wersji paszportu, silikonowej opaski z peselem i numerem do Stowarzyszenia oraz wersji elektronicznej zapisanej w dedykowanej aplikacji.  

źródło: youtube.com

Kolejną wartą uwagi innowacją są „Rodzinne autonomie samodzielności” opracowane przez Fundację na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA”. Projekt zawiera się w trzech narzędziach mających wspierać rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Pierwszym narzędziem jest scenariusz warsztatów aktywizujących, przeznaczony dla rodziców i opiekunów dzieci autystycznych. Drugim narzędziem jest broszura o samodzielności, w której wypowiadają się eksperci oraz osoby niepełnosprawne. Ma ona stanowić most łączący specjalistów z rodzicami. Trzecim narzędziem jest zestaw przepisów, mówiących o tym jak wspomóc autystyczne dziecko w procesie usamodzielniania.

źródło: youtube.com

Powyższe projekty zakwalifikowały się do etapu upowszechniania w Programie Inkubatora WINS i mogą stanowić inspirację w tworzeniu projektów dla Generatora. 

źródła:

Strona Główna

https://www.inkubatorwins.pl/upowszechnienie/paszport-zycia9/

https://www.inkubatorwins.pl/upowszechnienie/rodzinne-autonomie-samodzielnosci/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także