Felieton

Fundacja Polskie Lasy w obronie dziedzictwa przyrodniczego

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Lasy są największym dla człowieka dobrem w przyrodzie, dlatego też powinniśmy o nie należycie dbać oraz otaczać szczególną ochroną. W tym też celu funkcjonuje wiele organizacji, do jednej z nich zaliczyć możemy Fundacje Polskie Lasy i jej szerokie obszary aktywności.

Fundacja Polskie Lasy została ufundowana w sierpniu 2020 r. Założeniem fundatorów było ustanowienie fundacji, której działania będą skupione na ochronie dziedzictwa przyrodniczego, podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, wspieranie organizacji zajmujących się opieką nad dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku różnych zdarzeń jak i dbanie o dobre imię polskiego leśnictwa i łowiectwa. Wyraz dbania o dobre imię polskiego leśnictwa oraz łowiectwa, organizacja dała wyraz w dniu 9 marca 2021 r., gdy złożyła wniosek do Komisji ds. Etyki Poselskiej w sprawie wypowiedzi dotyczącej „sprawozdania Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw” z dnia 24 lutego br. poseł Klaudii Jachiry podczas 26 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. 

W ocenie fundacji wypowiedź, w której Pani poseł w publicznym wystąpieniu znieważa oraz obraża myśliwych (stanowiących grupę osób) nazywając ich „zwyrodnialcami z strzelbami” nie licuje z godnością piastowanego przez Nią stanowiska i wpisuje się w niedopuszczalną retorykę podsycania nienawiści wobec tej grupy społecznej, której członkowie wykonują zlecone przez ustawodawcę zadania z zakresu gospodarki łowieckiej i ochrony środowiska przyrodniczego. Osoba piastująca tak wysoką funkcje publiczną powinna nie przyczyniać się do szerzenia antagonizmów społecznych oraz nie stosować retoryki opartej na własnych uprzedzeniach. W ocenie Fundacji, poseł na Sejm RP będąc przedstawicielem wybranym przez naród, powinien prezentować w swoim zachowaniu określone wartości, których w ich ocenie podczas tego wystąpienia na mównicy sejmowej Pani poseł zabrakło. W związku w tym Fundacja złożyła wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie odpowiedzialności Pani poseł.

Fundacja wspiera działanie mające na celu zachowanie, kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji i osiągnięć dziedzictwa kulturowego polskiego leśnictwa oraz łowiectwa. Są otwarci na współpracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody jak i krzewienia wiedzy o polskim leśnictwie i łowiectwie. Udzielają pomocy leśniczym oraz myśliwym w obronie ich praw i godności, które doznały uszczerbku w związku z ich słusznymi działaniami takimi jak wspieranie walki z kłusownictwem oraz innymi przejawami naruszeń prawa.

Organizacja podejmuje i prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt. Promując również działalności w zakresie gospodarki leśnej, zagospodarowania lasów i ochrony środowiska naturalnego. Co ma służyć integrowaniu środowisk leśników, właścicieli lasów oraz myśliwych. Inicjuje debaty i dyskusje dotyczące sytuacji polskiego leśnictwa oraz łowiectwa, przy współpracy z instytucjami państwa, samorządami, organizacjami społecznymi oraz ośrodkami opiniotwórczymi na rzecz działania w zakresie szerzenia wiedzy o leśnictwie i łowiectwie.

Promuje turystyczne wykorzystania lasów oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu na tych terenach. Instytucjonalnie wspiera realizowanie wszelkich działań oświatowych, służących rozwijaniu aktywności społecznej. Poszukuje dla gospodarki łowieckiej nowych metod i form działalności, przy zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej. Prowadzi działalność naukowo-techniczna w zakresie wydawania specjalistycznych opinii w dziedzinie polskiego leśnictwa oraz łowiectwa, a także w zakresie ogólnego pojęcia „ochrony środowiska”. Organizuje również kursy/szkolenia/konferencje mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy naukowej na temat szeroko rozumianego leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony środowiska. Wspiera działalność naukową i naukowo-techniczną w obszarze tworzenia rozwiązań prawnych i systemowych.

W ostatnim czasie Fundacja zorganizowała wideokonferencja ,,Sytuacja wilka w Polsce’’.  Gdzie gościem ich Koordynatora ds. Łowiectwa i Leśnictwa był Pan Prof. dr hab. Krzysztof Schmidt (zastępca dyrektora ds. Naukowych Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży). Prowadzący bania nad ekologią dużych drapieżników – rysia i wilka, w szczególności nad ich wpływem na populacje ich ofiar – ssaków kopytnych. Zajmującego się również problemem zmienności genetycznej populacji rysia.

Z wywiadu na Temat „sytuacji wilka w Polsce” dowiedzieć się można było o zachowaniu tego gatunku i rozwoju na przestrzeni ostatnich lat w naszym kraju. Przedstawiona została strategia zarządzania wilkiem w krajach Unii Europejskiej. Ponadto dowiedzieć się można było, jak powinniśmy się zachować podczas bezpośredniego spotkania z tym zwierzęciem i uzyskać odpowiedz na pytanie nurtujące chyba nie jedną osobę: czy wilk może zaatakować człowieka…? Z swojej strony polecam obejrzeć relacje z tego spotkania można z niej dowiedzieć się sporo ciekawych rzeczy. Jak również zachęcam do śledzenia dalszej działalności tej organizacji.

Źródła:

Strona Główna

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

19 sierpnia – Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Aktualności

Akademia Zamówień Publicznych poznaj projekt