Felieton

FRSE zbiera wnioski w konkursie Polsko – Litewskiej Rady Wymiany Młodzieży

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otworzyła nabór wniosków na projekty związane z wspieraniem wymian polskiej i litewskiej młodzieży. Ostateczny termin ich składania przypada 31 stycznia 2021 roku. Konkurs przeznaczony jest dla publicznych placówek oświaty oraz organizacji pozarządowych, których działalność skierowana jest do szeroko pojętej młodzieży. Więcej na ten temat dla Aktywiusz.pl w nowym felietonie pisze Łukasz Musiatowicz.

Wymiany młodzieżowe służą nie tylko zdobywaniu cennych doświadczeń, szlifowaniu języków obcych i poszerzaniu umiejętności miękkich. W tym wypadku głównych benefitem ma być poszerzenie świadomości młodzieży na temat dziedzictwa kulturowego dzielonego z naszym wschodnim sąsiadem. Przedział wiekowy uczestników waha się między 13 a 30 rokiem życia(wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie).

W ramach tego Funduszu można zrealizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Ich głównym celem jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie zaś – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie najbardziej interesujących projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

Najważniejszymi założeniami na rok 2021 jest:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia oraz poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską;
  • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej;
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów:
    •  230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
    • 30.  rocznica wznowienia polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych.

Nawiązanie do priorytetów i celów Funduszu

Każdy projekt swoimi działaniami przedstawionymi w harmonogramie powinien bezpośrednio nawiązywać do wybranych priorytetów i wszystkich celów Funduszu. Oznacza to, że wyjaśnienie wyboru konkretnego priorytetu przedstawionego na początku wniosku, powinno mieć odzwierciedlenie w podejmowanych aktywnościach uwzględnionych w harmonogramie.

Składane wnioski w konkursie powinny stawiać na: edukację pozaformalną oraz międzykulturową, równe partnerstwo w realizowaniu projektu, aktywne uczestnictwo młodzieży na każdym etapie projektu, uczestnictwo młodzieży reprezentującej zróżnicowane grupy etniczne i narodowościowe, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów oraz na zarządzanie projektami młodzieżowymi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Niewątpliwie skorzystanie z powyższej oferty jest bardzo intratną propozycją.

Łukasz Musiatowicz

fot. screen YT/Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Źródło:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Relacja z uninej konferencji poświęconej Prawom Dziecka