Komunikaty

Działalność proekologiczna wśród młodzieży

icon
icon
4 minut
Udostępnij

W ostatnim czasie rozwinęły się wśród młodzieży różne inicjatywy związane z naszym klimatem oraz jego ochroną. Wśród wielu takich inicjatyw kilka z nich nabrało bardzo dużego znaczenia i rozgłosu, w trosce o nasze wspólne dobro jakim jest klimat, warto przyjrzeć się działalności tych młodzieżowych ruchów, a także temu co wyróżnia je na tle innych –  dla aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Środowiska młodzieżowe wraz z wzrostem i popularyzacją ruchów ekologicznych, coraz to z większym zaangażowaniem, angażują się w kwestie dotyczące ekologii, klimatu, środowiska, dbałości o przyrodę i klimat. Przejawem takiego zaangażowania może być organizacja i uczestnictwo w młodzieżowym strajku klimatycznym, konferencjach, forach klimatycznych oraz różnego rodzaju dialogach i konsultacjach społecznych mających na celu wywarcie wpływu na władzy i społeczności realnego zaangażowania ma rzecz środowiska i klimatu.

Taką działalnością na tle ogólnopolskim wyróżniła się Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży, działająca na rzecz ochrony środowiska, łowiectwa, tradycji polskiej i tożsamości narodowej, zabiegając o edukacje ekologiczną opartą na badaniach i nauce. Jedną z najgłośniejszych młodzieżowych inicjatyw w ostatnim czasie okazał się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, jest to międzynarodowy ruch uczniów i studentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywoływanych przez człowieka klimatu. Ruch ten istnieje w 2 tysiącach miast w 123 państwach. W Polsce największe protesty organizowane przez ten ruch miały miejsce 20 września 2019 roku, z 73 miast, a kolejny strajk wedle zapowiedzi ma odbyć się w wrześniu 2020 roku. Oczywiście jego działalność nie jest pozbawiona kontrowersji.

Wspomniany powyżej Strajk Klimatyczny przyniósł jednak wiele dobrego na rzecz tego typu inicjatyw ze strony władz państwowych. Pokazał on również że głos młodzieży musi byś zauważany i brany pod uwagę, dlatego też Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Klimatu powzięły sobie za cel powołanie przy swoich instytucjach młodzieżowe organy doradcze, Ministerstwo Klimatu powołało Młodzieżową Rade Klimatyczną, zaś Ministerstwo Środowiska powołało Młodzieżową Rade Ekologiczną. Członkami tych rad mogą zostać osoby które wykazały się dużą aktywnością na rzecz środowiska i klimatu.

Proekologiczna działalność młodzieży prowadzona jest na wielu płaszczyznach. Młode osoby angażują się po przez akcje najczęściej o charakterze oddolnym, promocja proekologicznych inicjatyw związana jest najczęściej z działalnością samorządów uczniowskich lub też młodzieżowych rad, które to coraz aktywnej działają w tym temacie wśród swoich rówieśników. Organizowanych jest też szereg konferencji związanych z działalnością młodzieży na rzecz ekologii, za przykład  może tu posłużyć zorganizowany przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych ,,Dialog pod chmurką’’. Podczas to którego młodzież o różnych poglądach mogła wzajemnie wymieniać swoje pomysły oraz określać cele które chcą wspólnie realizować. Innym przykładem takiej działalności jest organizowanie Konferencji Klimatycznej, której pomysłodawcami są radni Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, w formie paneli dotyczących każdej dziedziny gospodarki oraz życia społeczeństwa mającej związek z ekologią. Największą zaś konferencja podczas to której omawiane są proekologiczne tematy to Forum Ekonomiczne, jest to wydarzenie cykliczne odbywające się raz na rok podczas których spotykają się osoby z świata polityki, biznesu, nauki oraz osoby aktywne w danych organizacjach, w tym ekologicznych, gdzie wspólnie debatują nad sposobami wprowadzania proekologicznych zmian inicjatyw by sprzyjały środowisku w zgodzie z gospodarką i możliwościami naszego kraju.

Z całą pewnością można wysnuć przypuszczenie, iż tego typu formy aktywności i działalności wśród młodzieży na rzecz środowiska, będą coraz większe czemu dają wyraz coraz to nowe organizacje o takim charakterze oraz wydarzenia które to są organizowane. Polska młodzież chętnie angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie, próbując aktywnie wpływać na kształt otaczającego ją świata. Jedną z przestrzeni tej aktywności jest działalność na rzecz ochrony przyrody. Obserwując to zjawisko na polskim gruncie, widzimy różne formy i metody tej aktywności. Widzimy, że część działań polskich organizacji ekologicznych miało charakter dość radykalny. Miejmy nadzieję, że polska droga w przestrzeni ochrony środowiska uniknie ekstremalnych metod walki często o słuszne cele przy pomocy niegodziwych środków, które tak często obserwujemy wśród młodzieży zachodnich demokracji.

Łukasz Musiatowicz

Źródła;

https://www.msk.earth/https://www.ekologiczneforummlodziezy.pl/https://mre.srodowisko.gov.pl/https://www.gov.pl/web/klimat/MRKhttps://www.forum-ekonomiczne.pl/forum-ekonomiczne-2020/

„>

Strona główna

https://www.msk.earth/https://www.ekologiczneforummlodziezy.pl/https://mre.srodowisko.gov.pl/https://www.gov.pl/web/klimat/MRKhttps://www.forum-ekonomiczne.pl/forum-ekonomiczne-2020/

„>

Forum Ekonomiczne 2020

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Program stypendialny Młoda Polska

Aktualności

Hej, za rok matura!