Luźne tematy

Czy stabilizacja finansowa organizacji jest możliwa? – kapitał żelazny

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Kapitał żelazny (wieczysty, ang. endowment) to nienaruszalny fundusz organizacji. Daje on szerokie możliwości finansowania powziętych przez organizacje programów oraz skuteczniejszą realizację celów statutowych. Kapitał żelazny zapewnia organizacjom stabilizację finansową oraz daje poczucie bezpieczeństwa zarówno osobom zatrudnionym jak i beneficjentom organizacji. Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z tym typem finansowania.

Endowment to środki stałe, nienaruszalne, gromadzone i pomnażane przez organizacje i stanowiące bardzo ważne źródło finansowania działań. Zbudowanie kapitału żelaznego stanowi solidną podstawę nie tylko dla organizacji pozarządowych i społecznych, ale również dla inicjatyw obywatelskich. Co ciekawe, pojęcie kapitału żelaznego nie jest dokładnie określone w polskim prawie. Zasady dotyczące jego gromadzenia określają przepisy dotyczące stowarzyszeń i fundacji oraz ich zapisy wewnętrzne. 

Zasady przyświecające kapitałowi żelaznemu

W przypadku kapitału żelaznego należy stosować się do dwóch podstawowych zasad: pomnażania i nienaruszalności. Obowiązkiem organizacji będących w posiadaniu kapitału żelaznego jest jego ciągłe pomnażanie poprzez inwestycje, zakładające niskie ryzyko strat. Przykładowo organizacje mogą inwestować w obligacje, bony skarbowe, akcje, papiery wartościowe oraz umieszczać środki w lokatach długoterminowych. Środki uzyskane w wyniku inwestycji służą rozwojowi i realizacji działań przez organizacje. Nienaruszalność zatem wywodzi się z tego, że „baza” kapitałowa, która została zainwestowana pozostaje niezmienna, nienaruszona.

Czemu służy kapitał żelazny?

Niezależnie od specyfiki danej organizacji, kapitał żelazny przeznaczany jest na realizację celów statutowych. Statut i wymienione w nim punkty stanowią swoisty regulamin mówiący w jaki sposób organizacja może spożytkować posiadane fundusze. Przykładowo może to być rozwój organizacji, zrzeszanie nowych członków, kampanie promocyjne powziętych projektów. Są to więc koszty ściśle związane z konkretnym działaniem bądź te związane pośrednio z funkcjonowaniem podmiotu. Ważne jest to, by przy okazji pożytkowania funduszy organizacja ściśle przestrzegała zapisów statutowych. W sytuacji, gdy fundusze przeznaczone zostaną na cel spoza statutu, muszą zostać opodatkowane.

Kapitał żelazny służy również utrzymaniu płynności i niezależności finansowej organizacji. Jeżeli pomnażanie majątku jest skuteczne powoduje to, że jego zasoby nie kończą się. Nie mówimy tu o „studni bez dna” lecz o dbaniu, by majątek zawierał się w kwocie pozwalającej na opłacenie najważniejszych działań bez konieczności zaciągania pożyczki bądź korzystania z pomocy darczyńców. Co istotne, organizacje mogą „korzystać” jedynie z odsetek od kapitału żelaznego.

Kapitał żelazny jest również czynnikiem umożliwiającym ciągły rozwój organizacji i jednocześnie kolejnym krokiem rozwoju. Budowa endowment wymaga opracowania strategii i przeprowadzenia licznych analiz rynkowych. Jest to przedsięwzięcie trudne do zrealizowania, lecz jego sukces zapewnia stabilizację ekonomiczną podmiotu oraz jego zabezpieczenie na przyszłość.

źródła:

https://www.rp.pl/artykul/545754-Kapital-zelazny-pomaga-przetrwac-trudne-czasy.html

http://www.funduszewieczyste.pl/kapital-zelazny

http://www.wbc.poznan.pl/Content/159163/PRACA%20DOKTORSKA%20Joanna%20Schmidt-zabezpieczona.pdf

Co to jest kapitał żelazny i jak można go założyć?

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NGO-SÓW

https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/31266/edition/28219/content?&action=ChangeMetaLangAction&lang=pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także