Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert

icon
icon
11 minut
Udostępnij
Zaproszenie do składania ofert

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza Państwa do składania ofert na świadczenie usługi w ramach wykonania ekspertyzy prawnej dotyczącej uznania dotacji jako dopłaty do ceny dla organizacji pozarządowej oraz wynikających z tego zobowiązań podatkowych.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (w formie tabeli) wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, zgodnym z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2;

b) dane Wykonawcy: nazwa, adres, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu;

c) dane osoby do kontaktów w imieniu Wykonawcy;

d) datę sporządzenia oferty;

e) cenę brutto w PLN za całość usługi będącej przedmiotem zamówienia;

f) dokument, z którego będzie wynikało umocowanie do złożenia oferty.

 1. W zakresie doświadczenia Wykonawcy wymaga się, by:
 1. posiadać wykształcenie wyższe prawnicze oraz być wpisana na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych lub posiadać stopień naukowy doktora nauk prawnych- wskazane zgodnie z wykazem doświadczenia (załącznik nr 2);
 2. posiadać doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz prawnych poświadczone opracowaniem co najmniej trzech ekspertyz/opinii prawnych, publikacji lub analiz w czasopismach naukowych odnoszących się do problematyki zamówienia – w ciągu ostatnich 5 lat – wskazane zgodnie z wykazem doświadczenia (załącznik nr 2);

Podmiot składający ofertę musi do realizacji przedmiotowego zamówienia wskazać osobę, która spełnia wszystkie poniższe warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia:

 1. posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz jest wpisana na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych lub posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych;
 2. posiadać doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz prawnych poświadczone opracowaniem co najmniej trzech ekspertyz/opinii prawnych lub publikacji w czasopismach naukowych odnoszących się do problematyki zamówienia – w ciągu ostatnich 5 lat – wskazane zgodnie z wykazem doświadczenia (załącznik nr 2).

Przez problematykę objętą zamówieniem rozumie się zagadnienia regulowane następującymi aktami prawnymi: ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 38 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Rada może zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań.

3. Wykaz dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające jego zdolność do wykonywania tego typu usług w formie kopii wpisu do CEIDG lub KRS w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia do składania oświadczeń przez osobę/osoby podpisujące ofertę, jeśli dotyczy.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w „Zapytaniu ofertowym” i przygotować kompletną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt realizacji brutto zamówienia z uwzględnieniem poniższego zakresu przedmiotu ekspertyzy naukowej.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

5. Zakres przedmiotu ekspertyzy prawnej

1) Opis stanu prawnego wynikającego z przepisów europejskich i krajowych, a także orzecznictwa i interpretacji indywidualnych – w zakresie powstawania zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług (dalej „VAT”) podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)(dalej „NGO”), z podziałem
na podmioty prowadzące:

a)  działalność nieodpłatną pożytku publicznego (w szczególności z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji),

b)  działalność odpłatną pożytku publicznego,

c)   działalność gospodarczą,

d)   mieszaną (pkt a-c),

– ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia opodatkowania VATem dotacji stanowiących dopłatę do ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług przez NGO;

2)  Wskazanie – jeśli takie występują – przykładowych rozwiązań w co najmniej 3 krajach UE, zakładających brak opodatkowania lub zwolnienie z podatku VAT dotacji przyznawanych NGO jako dopłaty do ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług;

3)  Propozycje zmian legislacyjnych w przepisach krajowych oraz wskazanie na ewentualną konieczność  złożenia wniosku (derogacyjnego) do Komisji Europejskiej, w celu wprowadzenia rozwiązań prawnych polegających na nieopodatkowywaniu lub zwolnieniu z podatku VAT datacji dla NGO, stanowiących dopłatę do ceny;

4)  Analiza możliwości i potrzeby wprowadzenia abolicji wobec NGO, które nie wywiązały się z zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT od dotacji stanowiących dopłatę do ceny (w zależności od wykazania w pkt 1 czy powstały takie zobowiązania).

6. Wymagania techniczne

Ekspertyza powinna mieć formę opracowania z podziałem na wprowadzenie, część główną oraz zakończenie.

Elementy graficzne (wykresy, schematy, tabele) załączniki, dokładne cytowania oraz bibliografia stanowią dodatkowe elementy opracowania i nie są brane pod uwagę w ramach minimalnej objętości opracowania. Elementy wizualizacji, które powinny być uwzględnione w tekście, zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisaniu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostępu i zgłaszania uwag do treści ekspertyzy (Zamawiający w ciągu 5 dni od przedstawienia ostatecznej wersji ekspertyzy ma prawo zgłaszać uwagi, Wykonawca w ciągu 5 dni odniesie się do uwag Zamawiającego).

Wykonawcy pozostawia się dowolność w wyborze metod uzyskiwania informacji do ekspertyzy (np. analiza danych zastanych).

Szczegółowy harmonogram i ostateczny termin powstania ekspertyzy zostanie ustalony z Wykonawcą zamówienia po podpisaniu umowy.

Płatność za realizację zamówienia będzie uregulowana w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany i zatwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy oraz rachunek wystawiony przez wykonawcę.

7. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:

Piotr Gierlach, Joanna Witkowska

e-mail:piotr.gierlach@kprm.gov.pljoanna.witkowska@kprm.gov.pl 

tel.538 131 509, tel.734 824 683

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Złożenie oferty polega na wypełnieniu Formularza ofertowego i przygotowaniu niezbędnych dokumentów, podpisaniu ich przez osoby do tego upoważnione, a następnie złożeniu w formie elektronicznej na adres piotr.gierlach@kprm.gov.pljoanna.witkowska@kprm.gov.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 sierpnia 2023 rdo godziny 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanego zapytania ofertowego oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym potencjalnych Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz
o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie oferty na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu. Wezwanie będzie dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy umieszczony w Ofercie.

9. Sposób oceny oferty:

 KRYTERIUM WYBORU OFERTY I OCENA OFERT:

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium oceny ofert:

a )doświadczenie Wykonawcy w problematyce, której dotyczy oferta – 40%;

b) cena –  40%;

c) kryterium społeczne –  20%

2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 punktów (100% = 100 pkt).

4. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów będącą sumą uzyskaną za kryterium ceny i spełniania kryterium społecznego.

a ) Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie wykonawcy w problematyce, której oferta dotyczy będą przyznawane na podstawie załączonych dokumentów (np. kopie protokołów lub innych dokumentów poświadczających przedmiot ekspertyzy/badania i prawidłową realizację zamówienia).

Oferta otrzyma 4 pkt za każdą dodatkowo zrealizowaną ekspertyzę/badanie (powyżej minimum określonego w pkt 2 ppkt b) lub 5 pkt jeśli były wykonane na potrzeby administracji publicznej, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert – Maksymalnie  40 pkt.

W przypadku ofert składanych przez konsorcjum, pod uwagę brane będzie wyłącznie doświadczenie lidera konsorcjum.

b) Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone według następującego wzoru:

C= (Cmin / CO ) x 40

C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert

CO – cena oferty rozpatrywanej

c) Punkty przyznawane za kryterium społeczne będą przyznawane na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację o:

– skierowaniu do wykonania usługi co najmniej jednej osoby zatrudnionej na umowę o pracę lub

– skierowaniu do wykonania zamówienia co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością

lub

– tym, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudnili osobę, która bezpośrednio przed zatrudnieniem miała status osoby bezrobotnej.

W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca może otrzymać 20 pkt.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Wykonawcę o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnień i poprawiać oczywiste omyłki. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

Oferta zawierająca nieprawdziwe dane lub dane, których Wykonawca nie poprawił w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego podlega odrzuceniu.


10. Unieważnienie postępowania:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania poniesionych przez Oferentów.

11. Wykluczenia:

 • Z udziału w zapytaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym (osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Z udziału w zapytaniu wykluczone są podmioty spełniające wymagania zgodnie
  z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego.

12. Uwagi końcowe

 1. Niniejsza oferta nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zastrzega sobie możliwość rezygnacji z podpisania lub zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 2.  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wpłaci zaliczki na poczet usługi.
  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na jej realizację.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
 4. Zamawiający zastrzega, że rozliczenia z Wykonawcą obejmować będą jedynie usługi faktycznie wykonane na rzecz Zamawiającego.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian po podpisaniu umowy z Wykonawcą, w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in. liczby osób określonych w umowie.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także