Wywiad

Wywiad z Fundacją „Wielkie Serce dla Dzieci”

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Z Prezesem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci Jadwigą Jagieło rozmawia Hanna Ejsmont.

Jak powstała idea utworzenia Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci i jakie cele postawiliście przed sobą na początku działalności?

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci powstała w 2017 roku z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji, oraz promocję rodzicielstwa zastępczego.Sami rodzice zastępczy widząc potrzebę postanowili powołać Fundację. Brak wsparcia, niedoskonałości systemowe, zbyt dużo dzieci umieszczonych w domach dziecka, niska świadomość społeczna i brak wiedzy na temat traumy, FAS (Płodowego Zespołu Alkoholowego) oraz o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze – były motorem do powołania Fundacji i rozpoczęcia działań wspierających, pomocowych oraz promocyjnych. Od początku działalność Fundacja opiera się na społecznej pracy Zarządu i Zespołu Fundacji. Zespół to profesjonaliści w dziedzinie opieki nad dzieckiem – rodzice zastępczy, z wieloletnim doświadczeniem, którzy za swoje działania na rzecz dzieci zostali odznaczeni Prezydenckimi Krzyżami Zasługi. Wspierani przez  grupę ekspertów – terapeutów pracujących z naszymi podopiecznymi. Wolontariusze – Fundament Centrum wolontariatu z Wielkim Sercem,  to młode, aktywne osoby, które dorastały w rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci biologiczne i powierzone rodziców zastępczych. Zespół Fundacji to nie pojedyncze osoby, ale całe rodziny, które angażują swój czas i umiejętności.

Skupiacie się na wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Możecie opowiedzieć nam więcej o działaniach, które realizujecie w tym zakresie?

Do Rodzin Zastępczych trafiają dzieci: porzucone, z dużym zaniedbaniem w każdej sferze życia,  osierocone przez rodziców, ale i tzw. “sieroty społeczne” to dzieci których rodzice wyjechali za granicę kraju, a dzieci zostały. Podopieczni rodzin zastępczych to dzieci i młodzież  często po traumatycznych przejściach – istnieje potrzeba znacznie bardziej kompleksowej pomocy rodzinom i dzieciom, niż grupa wsparcia, imprezy integracyjne, czy incydentalne szkolenia. W Polsce nikt takiego kompleksowego wsparcia i pomocy dzieciom i rodzicom zastępczym nie zapewnia.

Fundacja obejmuje opieką  12 rodzin zastępczych zawodowych, 6 rodzinnych domy dziecka, 20 rodzin zastepczych, kilkanaście rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. w tym ok 500 podopiecznych małoletnich i usamodzielniających się. Współpracujemy  z wieloma organizacjami działającymi na rzecz rodzicielstwa zastępczego, ośrodkami pomocy społecznej. Wzmacniamy rodziców, którym zostały odebrane dzieci aby wzrastali i walczyli o siebie i dzieci. Promujemy rodzicielstwo zastępcze, rozwijamy umiejętności rodziców zastępczych. Zaadoptowaliśmy w Polsce w  nowe narzędzie komunikacji i  nauki emocji z Malty – Karty Przyjaźni.  Wspieramy rodziców zastępczych w ich trudnej roli, jaką wybrali. Fundacja działa społecznie i swoją działalność opiera na społecznej pracy rodzin zastępczych i ich przyjaciół

Jaka jest rola Dziecięcego Ośrodku Wsparcia w Krośnie w waszych działaniach i jakie korzyści przynoszą dzieciom i rodzinom?

Dziecięcy Ośrodek Wsparcia  dla dzieci i rodzin to innowacyjna odpowiedź na codzienną potrzebę dzieci i rodzin.

Ośrodek działała na terenie województwa podkarpackiego, ale swoim wsparciem chce może objąć rodziny polskie i ukraińskie w Polsce. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla rodzin zastępczych borykających się z różnymi problemami.

Kierujemy swoje działania przede wszystkim do rodzin zastępczych i adopcyjnych, a w szczególności do dzieci wychowujących się w tych rodzinach, oraz pomagamy  rodzinom wielodzietnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i obcokrajowcom w trudnej sytuacji. Chcemy wspierać całą  komórkę rodzinną, jak i rodziców zastępczych, którzy mimo, że wychowują dzieci z nimi nie spokrewnione, wraz z dziećmi biologicznymi tworzą dla nich ciepły dom. Pragniemy także, pomóc usamodzielniającej się młodzieży, zapewnić solidny start dorastającym podopiecznym poprzez pracę w ośrodku i organizowanie im praktyk i warsztatów.

W Ośrodku są prowadzone zajęcia, terapie i warsztaty wyrównawcze, grupy wsparcia, organizowane konferencje i szkolenia, oraz świetlica Mozaika Pokoleń – Klub Seniora  korzystają także mieszkańcy lokalnej społeczności.

Organizacja wyjazdów w ramach kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży to kolejny obszar Waszych działań. Jakie cele macie na uwadze organizując tego typu wydarzenia i jakie korzyści przynoszą one uczestnikom?

Półkolonie dla dzieci to miejsce, opieki podczas wakacji. Rodzice, którzy pracują szukają miejsc gdzie ich dzieci będą się dobrze czuły. Dla nas to czas, by pokazać jak pracować z dziećmi. Prowadzimy warsztaty Kart Przyjaźni, rozwijamy inteligencję emocjonalną. Budujemy wśród dzieci poczucie wartości – podkreślając ich mocne strony i talenty. Jest to czas integracji i pokazania ,że każdy z nas jest inny. Prowadzimy akcję Adoptuj Pluszaka, podczas której dzieci dowiadują się o rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

Fundacja Wielkie Serce działa zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Jakie wyzwania niesie ze sobą taka różnorodność działań?

Nasze działania są skierowane do jednolitej grupy – osób opiekujących się dziećmi. Zapewnienie dzieciom w sytuacji kryzysowej optymalnej opieki o charakterze rodzinnym (w ramach rodziny biologicznej/ zastępczej/adopcyjnej).

Współpracujemy z wieloma organizacjami, by zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Jest trudno, jest wiele km do przejechania, ale przynosi wiele radości moc przekazywanej wiedzy, dzielenie się doświadczeniem. Każde dziecko umieszczone w rodzinie to ogromny sukces.

Jakie plany i cele stawiacie sobie na przyszłość jako Fundacja?

Stworzenie bezpiecznego miejsca z profesjonalnym wsparciem dla rodzin.  Doświadczony, zespół terapeutyczny. Narzędzia do pracy z dziećmi i rodzinami.  Wiele publikacji z wiedzą rodziców zastępczych i terapeutów.

Jesteśmy małą organizacja, której marzeniem jest samo utrzymanie oraz rozwój i powstanie wielu takich miejsc jak nasz DOM na mapie Polski.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także