Wywiad

Wywiad z Fundacją EDUEKO

icon
icon
10 minut
Udostępnij

Z prezesem Fundacji EDUEKO, Rafałem Mocnym rozmawia Hanna Ejsmont.

Jak powstała idea Fundacji EDUEKO i co było inspiracją do założenia organizacji?

Fundacja EDUEKO powstała jako wyraz oczekiwań rodzin, dzieci i młodzieży w zaangażowanie się w działalność społeczną. To pragnienie odnalazło swój wyraz w założeniu fundacji, której cele można wyrazić trzema obszarami działań: CHRZEŚCIJAŃSTWO, RODZINA I EDUKACJA.

Jakie są główne cele i misja Fundacji?

Naszymi szczegółowymi celami są:
1. Działania na rzecz poszanowania i promocji wartości chrześcijańskich;
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
5. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
8. Udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, promocja postaw proekologicznych;
10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców, osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;
14. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
16. Promocja i organizacja wolontariatu;
17. Pomoc polonii i polakom za granicą.

Jakie są główne obszary, na których koncentrujecie swoje działania?

 1. Dzieci i młodzież
  • Spotkania dla dzieci realizowane dzięki funduszom pozyskanym z projektów gminnych oraz z NIW (zajęcia językowo-artystyczne z elementami katechezy, zajęcia wokalno-artystyczne (wsparcie finansowe dla scholii dziecięcych obu słubickich parafii), spotkania integracyjne.
 2. Formacja kobiet
  • Cykliczne spotkania modlitewno-formacyjne,
  • Warsztaty: Terapia tańcem dla mam i córek – Biblijny Obraz Kobiety, 1. Edycja, w planie kolejne
 3. Formacja mężczyzn
  • Cykliczne spotkania modlitewno-formacyjne „Moc męskiej wiary”
  • Ekstremalna Droga Krzyżowa
  • Udział w Diecezjalnym Dniu skupienia dla Mężczyzn
 4. Naturalne Planowanie Rodziny
  • Konferencje dla studentów
  • Planowane uruchomienie działalności Poradni NPR (mamy w zespole trzech nauczycieli naturalnych metod planowania rodziny z dyplomem Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER z Warszawy oraz położną)
  • Kursy NPR dla mam i córek (projekt „Mama córce – kobieta kobietce”) 
  • Kursy NPR dla kobiet, par

Jakie wyzwania lub problemy społeczne stoją przed Waszą organizacją i w jaki sposób próbujecie je rozwiązać?

Coraz trudniej jest znaleźć osoby, które będą chciały zaangażować się społecznie, dlatego wielkim wyzwanie jest pozyskanie wolontariuszów do współpracy. Sposobem na rozwiązywanie jest szeroko zakrojona promocja naszych wydarzeń, poprzez które docieramy do młodych osób. Naszym marzeniem jest realizować duże projekty, w związku z tym zmartwieniem jest czy zasoby kadrowe są wystarczające.

Z jakiego projektu jesteście najbardziej dumni?

Nasz sztandarowy projekt prowadzi nasza wiceprezes. Są to zajęcia artystyczno-edukacyjne pod hasłem „Szprechajmy i śpiewajmy!” skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po trzy godziny i podzielone są na trzy bloki:– zajęcia muzyczne- nauka języka niemieckiego zajęcia plastyczne. 

Nauka muzyki głównie polega na wspólnym śpiewie, popartym grą na keyboardzie przez prowadzącą. Program zawiera także pracę nad oddechem i naukę czytania z nut. Celem zajęć jest w szczególności rozwijanie wyobraźni i koordynacji dźwiękowo-ruchowej. Nie chodzi w pierwszej linii o przyswojenie wiedzy, lecz czerpanie radości z muzykowania w grupie. Muzyka w dużym stopniu przyczynia się do samodyscypliny w pokonywaniu problemów. 

W trakcie lekcji języka niemieckiego prowadząca poświęca uczestnikom mnóstwo uwagi i zaangażowania w przekazaniu wiedzy, by wzbudzić u młodych zainteresowanie językiem, dzięki czemu uczestnicy sami pragną pogłębiania swoich umiejętności. Zajęcia wychodzą poza szkolne tematy i skupiają się na swobodnym komunikowaniu się. Jest też czas na pomoc w zadaniach domowych.

Zajęcia plastyczne pobudzają u grupy kreatywne myślenie, przez co następuje możliwość odreagowania przykrych emocji. Uczestnicy realizują swoje pomysły artystyczne, co wywołuje ogrom pozytywnych uczuć i przyczynia się do rozwoju zdolności i cech osobowościowych. Jest to bardzo przydatne w szkole i w przyszłym życiu zawodowym.

Nauka jest istotna, jednak skuteczność pewnych spotkań możliwa jest jedynie na pewnym etapie życia, stąd nacisk zadania nie jest położony na edukacji. Poprzez elastyczną formę nauki i użyteczne spędzanie wolnego czasu owe przedsięwzięcie ma oddziaływanie terapeutyczne, które stwarza możliwość m.in. odreagowania trudnych emocji i nauki umiejętności społecznych poprzez pracę zespołową. Szczególnie w czasach pandemii, gdzie uczniowie byli zdani na zdalne nauczanie i nie mieli bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, pragniemy podkreślić istotę takich zajęć, gdyż nauczanie przed ekranem niekorzystnie wpływa na zdrowie, wady postawy i trudności w nauce. Zwłaszcza u dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin brak określonych wzorców i zajęć praktycznych może mieć wpływ destrukcyjny, ponieważ właśnie w tej grupie docelowej nie może dojść do zaostrzenia objawów. Potrzebę zadania mają wesprzeć wycieczki rowerowe, podczas których uczestniczący w sposób produktywny spędzają swój wolny czas, zamiast marnować go na czynności mogące wpłynąć negatywnie na przyszłość.

Jakie zmiany lub rezultaty są zauważalne w społeczności lokalnej w wyniku realizacji Waszych inicjatyw?

Zmiany i rezultaty w społeczności dotyczą efektów realizowanych projektów. Z wielu chcielibyśmy wymienić kilka następujących:
– uświadomienie mieszkańców Gminy Słubice o istocie zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym,
– podniesienie jakości życia wolnego od uzależnień,
– zminimalizowanie demoralizujących wpływów środowiska,
– poprawa autoprezentacji i przełamanie nieśmiałości oraz poczucia nieatrakcyjności,

Jakie plany rozwoju lub nowe inicjatywy mają Państwo na przyszłość?

Obserwując życie społeczne i rodzinne stwierdzamy, iż wartości takie jak: rodzina, trwałe małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, wielodzietność i szacunek dla ludzkiego życia są deprecjonowane, a młodzi ludzie mają często problem ze swoją tożsamością. W miejscu, w którym działamy, tzn. w województwie lubuskim, w regionie przygranicznym, tendencje widoczne w całej Europie są odczuwalne dużo bardziej, niż w pozostałych rejonach Polski.

W związku z przedstawioną wyżej diagnozą dostrzegamy naglącą potrzebę stworzenia miejsca dającego możliwość zdobycia wiedzy oraz wsparcia, a także rozwoju w tematach związanych z rodzicielstwem, cielesnością i płodnością człowieka. Wpisując się w idee zawarte w konkursie „Po pierwsze rodzina” pragniemy utworzyć poradnię „Przystań”. W ramach jej działań chcemy wspomagać młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o założeniu rodziny oraz rodzicielstwie, w przygotowaniu do pełnienia nowych ról życiowych. Mamy również zamiar podjąć działania wspierające trwałość rodzin z dłuższym stażem małżeńskim oferując im możliwość rozwoju oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami i w rozwiązywaniu konfliktów.

Zadania, które planujemy podjąć, będą realizowane przez specjalistów należących do grona członków naszej fundacji oraz ekspertów, z którymi nawiązaliśmy współpracę przy realizacji wcześniejszych projektów informacyjno-edukacyjnych skierowanych na dobro rodziny. 

Działania poradni będą przyjmowały następujące formy pracy i komunikacji:

– wykłady, konferencje

– warsztaty

– spotkania indywidualne/ konsultacje.

W ofercie poradni znajdą się:

 • Wykłady i warsztaty oraz konsultacje indywidualne dotyczące cielesności, dojrzewania, seksualności oraz naturalnych metod rozpoznawania płodności dla grup tj.:
  – młodzież w wieku 15-19 lat,
  – studenci w wieku 20-26 lat,
  – narzeczeni,
  – małżeństwa z różnym stażem,
  – mamy dziewcząt w wieku 8-18 lat.
 • Warsztaty dotyczące kształtowania relacji rodzinnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem dla grup tj.:
  – dzieci/młodzież,
  – dorośli,
  – pary/małżeństwa.
 • Spotkania wspierające trwałość małżeństwa i jego dalszy rozwój – „Randki małżeńskie”

Szczególne znaczenie ma to w przypadku kobiet: mam oraz ich dojrzewających córek – młodych dziewcząt. W dzisiejszym społeczeństwie bardzo często ciało traktowane jest przedmiotowo, co wpływa na pojawienie się postaw destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych. Młode dziewczyny i nastolatki w ogóle zwracają ogromną uwagę na wygląd zewnętrzny wartościując same siebie na jego podstawie. Pojawiają się również postawy dyskryminacji wśród rówieśników. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy mają media społecznościowe kreujące zafałszowany obraz idealnego człowieka. Młodzi ludzie informacji związanych z dojrzewaniem poszukują najczęściej w Internecie. Niejednokrotnie trafiają na treści, które wpływają na nich destrukcyjnie, powodując także uzależnienia, wywołując agresję. Traktowanie drugiego człowieka oraz siebie samego z szacunkiem i empatią wymaga uwagi i nauki. Właściwa komunikacja między rodzicami i dziećmi mogłaby znacząco poprawić ten stan rzeczy. To dorosłe osoby, bliskie młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, powinny być źródłem rzetelnej, mądrej wiedzy. W związku z tym, że są to tematy niezwykle delikatne, często pomijane są one w rozmowach w gronie rodzinnym. Naszym celem jest ułatwienie takich rozmów i nauka towarzyszenia oraz wspierania młodych ludzi na tym etapie życia.

W ramach poradni, poza spotkaniami indywidualnymi chcielibyśmy organizować warsztaty i zajęcia dla wymienionych grup. Spotkania prowadzone będę przez instruktorów naturalnego planowania rodziny, którzy swoją wiedzę opierają na metodzie Roetzera. W Polsce metodę tę rozpowszechnia warszawski instytut Iner, w którym nasi nauczyciele zdobyli dyplomy nauczycielskie. Metoda Roetzera umożliwia ocenę stanu płodności i zdrowia kobiety, świadomy wybór najlepszego czasu na poczęcie dziecka, zwiększenie szansy powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny (także u par o obniżonej płodności), odłożenie poczęcia, nawet ze 100% pewnością, budowanie głębokiej więzi małżeńskiej i wzrost wzajemnej atrakcyjności.

We współpracy z małżeństwami należącymi do Stowarzyszenia Świętej Rodziny przy zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek planujemy zatroszczyć się o relacje małżeńskie poprzez zorganizowanie randek małżeńskich. Spotkania randkowe umożliwią małżeństwom szczere rozmowy, a także wysłuchanie ciekawych konferencji dotyczących relacji, komunikacji, sakramentu, miłości itp.

Proponowane warsztaty i spotkania  dla określonych grup docelowych:

 • warsztaty dla małżeństw
 • randki małżeńskie
 • warsztaty dla par, narzeczonych, studentów
 • warsztaty dla mam (chcemy wesprzeć dojrzałe kobiety – mamy, by umiały rozmawiać ze swoimi córkami wchodzącymi w okres dorastania o tym, jak będą zmieniały się ich ciała, o problemach, z którymi będą musiały się zmierzyć w dziedzinie płciowości. Dzięki doświadczeniu szczerych rozmów nastolatki z większą radością i pewnością siebie będą mogły wejść w dorosłe życie młodej kobiety, a w przyszłości mamy)
 • warsztaty dla nastolatek (zajęcia dotyczące tematyki dojrzewania, akceptacji siebie i poczucia własnej wartości)

Przewidujemy działalność poradni w formie dyżurów, dwa razy w tygodniu po dwie godziny, dodatkowo możliwość ustalenia dodatkowych terminów w razie indywidualnych potrzeb. W trakcie trwania projektu jest to 68 godzin funkcjonowania poradni. Ponadto 4 spotkania warsztatowe dla różnych grup wymienionych w projekcie.

Fundacja ma w planie zorganizować konferencje, które będą prowadzone przez specjalistów np. z dziedziny naprotechnologii.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także