Stanowisko KIPR

Stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej w sprawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wprowadza zmiany do już istniejących przepisów prawnych związanych ze zgonem, procesem postępowania ze zmarłym, ochroną oraz zarządzaniem cmentarzami w Polsce.

Projekt ustawy jest korzystny z punktu widzenia organizacji pozarządowych, których działanie polega na opiece/ochronie oraz szerzeniu wiedzy o zasłużonym zmarłym. Projekt ustawy wdraża nowe mechanizmy ochrony grobów wojennych, grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Wprowadza również nową kategorię grobów tj. osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwoli to na upamiętnienie osób szczególnie zasłużonych z dziedzin takich jak: nauka, technika, kultura, sztuka, a nawet działaczy propaństwowych, bez przeszłości związanej z walką.

Projekt ustawy jest odpowiedzią na problem upamiętnienia grobów wojennych bez zgody odpowiednich władz oraz częsty brak drogowskazów i tablic informacyjnych, a także oznaczeń obiektów zabytkowych. Projekt ustawy zakłada prowadzenie ogólnopolskiego rejestru grobów, który będzie zawierał podstawowe informacje o zmarłym (imię, nazwisko, lokalizacja grobu, informacje o przyczynie śmierci, udziału w walkach, prowadzonej działalności, informacje komu przysługuje tzw. prawo do grobu). Ewidencja taka ułatwia organizacjom pozarządowym sprawowanie opieki nad grobem, w tym jego lokalizację, a dane zamieszczone w ewidencji będą przydatne do szerzenia informacji w opinii publicznej o zmarłym. Wpis do ewidencji będzie następował na wniosek lub z urzędu. Taka konstrukcja prawna pozwala na działanie organizacji pozarządowych, które będą mogły składać wnioski o wpis do ewidencji. Projekt ustawy gwarantuje, iż każdy wniosek będzie rozpatrzony, a składający otrzyma odpowiedź. W razie odmowy wpisania do ewidencji przysługiwać będzie odwołanie. Dzięki temu organizacje oraz fundacje będą mogły kontrolować zawarte w nim wpisy, a w razie pomyłek/błędów zgłaszać je.

Co więcej projekt ustawy przyznaje NGOs szereg możliwości, w tym ubieganie się o dotację w celu pokrycia kosztów związanych z opieką nad grobem. Takie fundusze będą mogły pokryć do 80% nakładów koniecznych na wykonanie zadań w tym na: budowę, remont, przeniesienie czy utrzymanie grobu. Projekt ustawy zakłada, iż dotacja taka będzie miała charakter celowy i przyznawana będzie z budżetu państwa.

Ze smutkiem przyjmujemy do wiadomości, iż projekt w/w ustawy ten nie został poddany pracom przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej w VIII kadencji. W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnym oraz niepewną sytuacją powyborczą wyrażamy poparcie dla ponownego pochylenia się na projektem ustawy. Zaprezentowane rozwiązania są korzystne dla organizacji pozarządowych, które troszczą się o dobro ogólne w tym o szerzenie pamięci o zasłużonych zmarłych Polakach. Takie działania budują tożsamość narodową co korzystnie wpływa na tworzenie społeczeństwa świadomego swojej historii i pochodzenia.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Gaz tańszy dla NGO – złóż oświadczenie

Aktualności

Dlaczego ADR dla NGO?

Aktualności

Kongres Aglomeracji w Kaliszu