Felieton

Poznaj Fundacje Szczęśliwej Drogi i jej wielkie serce w pomaganiu innym

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Bardzo często młode osoby opuszczające takie miejsca jak placówki opiekuńcze mają problemy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości oraz społeczności. Z pomocą takim osobom wyszła Fundacja Szczęśliwej Drogi. O której więcej w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.  

Fundacja Szczęśliwej Drogi wspiera młodych ludzi opuszczających placówkę opiekuńczą w rozpoczęciu dorosłego i odpowiedzialnego życia. Członkowie organizacji wiedzą z jakimi problemami borykają się ci młodzi, ale przecież już dorośli ludzie, niestety niewielu z nich dobrze radzi sobie w życiu. Dlatego chcąc by to się zmieniło, założyli tą Fundacje, stawiającą sobie za cel nauczenie młodzieży konkretnych umiejętności i kompetencji, które pozwolą im w przyszłości prowadzić własne gospodarstwo domowe. Uczą m.in. młodzież zarządzać domowym budżetem, podejmować decyzje, pewnie poruszać się w ekonomiczno-prawnym otoczeniu i uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym.

Wiedzą, że najlepszą metodą nauki tych umiejętności są warsztaty i praktyczne ćwiczenia. Rozumieją, że ci młodzi ludzie potrzebują wsparcia mądrych dorosłych. Dlatego w programie Fundacji bardzo ważne miejsce zajmują Asystenci Usamodzielniania, którzy potrafią pokierować naukowym, osobistym i społecznym rozwojem człowieka, trafnie rozpoznając jego potencjał. Cel jaki im przyświeca to chęć sprawienia, żeby ci młodzi ludzie byli silni i potrafili odpowiedzialnie i świadomie korzystać z wolności i odnajdywali radość z kierowania własnym życiem. Wyżej wymienieni Asystenci są z podopiecznymi w czasie przygotowań do matur, ale też do remontu pierwszego lokum, w którym zamieszkają sami. Ich cel zostaje osiągnięty, kiedy młody człowiek jest gotowy do w pełni niezależnego życia i przestaje potrzebować naszej pomocy.

Jak dowiadujemy się również Fundacja Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Łodzi oraz Fundacją Robinsona Crusoe realizuje projekt pn. „Dobry Początek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1. Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt kierowany jest do 470 wychowanków Łódzkiej Pieczy Zastępczej. Celem tego projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 470 usamodzielniających się lub przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi. Obrany cel zostanie osiągnięty w okresie do 31.12.2022 r. poprzez objęcie każdego uczestnika ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, przygotowaną na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Działania realizowane w projekcie zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu uczestnika projektu z życia społecznego, poprzez przygotowanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych, w tym roli pracownika i rodzica. Ułatwią uczestnikom projektu start w dorosłe życie, w tym przygotują ich do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2020 r. – 31 maja 2023 r. Całkowita wartość projektu: 3 531 332, 60 zł w większości dofinansowany przez Unię Europejską w kwocie 3 001 482, 60 zł.

Wsparcie w ramach projektu „Dobry Początek”: 

– usługi asystenta usamodzielnienia, 

– wyjazdy diagnostyczne określające, 

– wsparcie specjalistów: psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, tutorów. 

– zajęcia z zakresu terapii uzależnień indywidualnej i grupowej, 

– wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne – określające mocne strony uczestników projektu, 

– grupy wsparcia dla młodych rodziców, 

– korepetycje,

– superwizja dla kadry.

Fundacja ta pomaga nie tylko młodzieży, ale również mamom. W związku, że wychowywanie dziecka to wielkie wyzwanie, nawet jeżeli ma się pełne wsparcie rodziny i bliskich. Jeżeli młoda kobieta jest w tej nowej sytuacji zupełnie sama – może ją to po prostu przerosnąć. Organizacja ta pomaga dziewczynom przygotować się do porodu, a następnie nabywać umiejętności rodzicielskie pod okiem ekspertów i dzielić się swoimi doświadczeniami w ramach grupy wsparcia dla młodych mam. W trudnych sytuacjach wspierają dziewczyny i ich pociechy rzeczowo, a także organizujemy pomoc opiekunek. Wszystkie te działania i codzienne cuda są możliwe dzięki zaangażowaniu ich wspaniałych partnerów, wolontariuszy i całej kadry Fundacji. To ich wielkie serca, kompetencje, pasje, energia i pragnienie dzielenia się swoim potencjałem, napędzają do dalszego działania. Wszystko to co robi ta organizacja budzi uznanie i ciepłe uczucia sprawiające, iż samemu chce się włączyć w ich pracę na rzecz innych, życzę Fundacji i ich podopiecznym samych sukcesów i pomyślności w życiu.

Źródło: szczesliwejdrogi.org

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Trzeci sektor dla czworonogów

Aktualności

Pomoc humanitarna płynie z trzeciego sektora CZ. I #poznajNGO

Aktualności

Akcja ,,Złota rączka dla seniora” ruszyła!