Komunikaty

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

W ostatnim czasie obyło się posiedzenie plenarne Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP), działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie odbyło się w trybie online

Zakres tematów, który musieliśmy poruszyć był szeroki. Widząc program posiedzenia, nie wierzyłem, że uda się zrealizować jego wszystkie punkty. Niniejszy artykuł stanowi więc relację zawierającą jedynie stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR).

W ramach punktu pierwszego Marzenia Pienkosz-Sapieha prezentowała tekst projektu uchwały dotyczącej prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawie oświatowym (Dz.U.2020.910). Projekt uchwały został przegłosowany na posiedzeniu zespołu ds. Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego w dniu 10 września 2020. Przed posiedzeniem plenarnym Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania) i Przemysław Jaśkiewicz (KIPR) zgłosili poprawkę do § 3 pkt. 2 uchwały o następującej treści:

„Jeśli zajęcia dodatkowe prowadzone przez podmioty zewnętrzne wobec szkoły 
– organizacje pozarządowe, podmioty komercyjne, osoby fizyczne (w tym nauczycieli danej szkoły) mają dotyczyć tematyki małżeństwa, rodziny i seksualności – w sposób bezpośredni lub pośredni – rodzice przed podjęciem decyzji w tej sprawie mają prawo do zapoznania się ze szczegółowym programem tego typu zajęć. Podmioty proponujące szkole tego typu zajęcia są w związku z tym zobowiązane zorganizować spotkanie z zainteresowanymi rodzicami w obecności dyrekcji szkoły oraz przedstawić im na piśmie program i pomoce, które będą wykorzystywane podczas tych zajęć.” Zaproponowana poprawka wzbudziła dyskusję i po niej zostały zgłoszone jeszcze dwie. Doszło przy tym do nieporozumień na tle proceduralnym, w wyniku których w głosowaniu poprawka zaproponowana przez Barcińskiego i Jaśkiewicza przeszła stosunkiem 5:4 przy 23 głosach wstrzymujących. Bożena Lisowska ze Związek Województw RP zgłosiła wniosek o reasumpcję głosowania argumentując, że część członków Rady nie do końca wiedziała nad czym głosuje. Wniosek Bożeny Lisowskiej poparł Przemysław Jaśkiewicz. W powtórzonym głosowaniu poprawka Barcińskiego i Jaśkiewicza została odrzucona. To był niewątpliwie najgorętszy punkt posiedzenia RDPP, w którym brał udział przedstawiciel KIPR. 

W uchwale popierającej stanowisko Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie projektu ustawy o transparentności finansowania NGO Przemysław Jaśkiewicz zaproponował techniczne zmiany, które zostały przyjęte.  

Natomiast w uchwale dotyczącej poparcia dla programu NOWEFIO, Jaśkiewicz zaproponował dodanie do uchwały rekomendacji, aby RDPP miała prawo desygnować, wzorem lat ubiegłych 2 członków do Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO. Poprawka została przyjęta. 

Na koniec, Jaśkiewicz zreferował stanowisko KIPR w sprawie tzw. fundacji rodzinnej. Doceniając samą instytucję, KIPR zaproponował zmianę nazwy na „ordynacja rodzinna”, zakorzenioną w polskiej tradycji gospodarczej i polskim prawie, tak by nazwa „fundacja” nie wprowadzała chaosu pojęciowego. Projekt uchwały w tej sprawie przygotuje Zespół ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego. 

Udało się zrealizować cały program posiedzenia. 

Przemysław Jaśkiewicz

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Miliony dla organizacji obywatelskich

Aktualności

Maturzysto, aplikuj i uzyskaj stypendium na swoje studia!

Aktualności

Młodzi swoją kreatywnością przeciwdziałają Covid-19