Grant

Polsko-rosyjska wymiana młodzieży 2021 w formie zdalnej

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia corocznie organizuje konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. W tym roku kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Pandemia koronawirusa utrudnia przeprowadzenie spotkań młodzieży z Polski i Rosji, dlatego Centrum ogłasza konkurs na zdalną wymianę młodzieży z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji.

SZCZEGÓŁY:

Kto może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia?

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

Kto może uczestniczyć w wymianie?

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju.

Na czym ma polegać realizowany projekt?

Jeden projekt polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.

Jakie proponujemy tematy wymiany zdalnej w 2021?

Temat przewodni wymiany młodzieży, wokół której należy zbudować program przedsięwzięcia, ustala wnioskodawca.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów:

 1. wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, w tym wynagrodzenie koordynatora przedsięwzięcia
 2. koszt podróży
 3. koszt zakwaterowania i wyżywienia
 4. koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
 5. koszt tłumaczenia
 6. koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 7. koszt druku i publikacji. udokumentowania przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia
 8. biletów wstępu do instytucji kultury
 9. transportu lokalnego
 10. wynagrodzenie księgowego
 11. koszt materiałów biurowych
 12. koszt usług pocztowych
 13. koszt usług kserograficznych

Koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz inne koszty pokrywane ze środków finansowych z dotacji celowej Centrum nie mogą stanowić więcej niż 10% całości kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty merytoryczne.

Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Kto decyduje o wyborze?

Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

Nabór: do 16 sierpnia 2021 r. godz. 17:00

Łączny budżet: nieznany

Dofinansowanie: do 80%

Kwota dofinansowania: nieznana

Więcej informacji: 

http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2021_zdalnie.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także