Komunikaty

Plany na NOWEFIO 2021-2030

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. pixabay
  • Kontynuacja Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021- 2030
  • Zwiększony budżet programu, z 60 tys. na 80 tys. zł rocznie
  • Prof. Piotr Gliński zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych

– „NOWEFIO” to szansa na kontynuację znanego i wdrażanego z sukcesami od 15 lat programu rządowego. Dzięki zaproponowanym zmianom w priorytetach programu możliwe będzie lepsze wsparcie aktualnych potrzeb organizacji w obszarach wzmacniania dialogu obywatelskiego czy poprawy samoorganizacji społecznej – wyjaśnia Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, operatora Programu.

Cele programu i finansowanie

Do głównych celów programu należeć będzie poprawa samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. NOWEFIO ma wspierać wszelkie organizacje obywatelskie oraz lokalne wspólnoty w działaniach na rzecz upowszechniania działalności obywatelskiej i zwiększania zaangażowania w życie publiczne. W ramach programu ma dojść do wzmocnienia instytucjonalnego sektora pozarządowego w Polsce.  Źródłem finansowania realizacji Programu NOWEFIO są krajowe środki publiczne pochodzące z dotacji celowej. Podział funduszy na poszczególne priorytety wygląda następująco: 

źródło: opracowanie własne

Priorytety Programu NOWEFIO

Podobnie jak w programie FIO na lata 2014- 2020, NOWEFIO również koncentruje się na czterech priorytetach. Tym razem są one jednak bardziej skonkretyzowane, tak aby potencjalni wnioskodawcy nie mieli wątpliwości, do którego priorytetu zakwalifikować swój projekt. Założeniem NOWEFIO jest skierowanie uwagi z pościgu za pozyskiwaniem środków na aktywizacje społeczności. 

  • Priorytet 1.  Mikro- inicjatywy: odnosi się bezpośrednio do pierwszego z celów programu- poprawy samoorganizacji społecznej. Podobnie jak w poprzednich latach, jest on skierowany do organizacji małych, o niewielkim zasięgu bądź z niewielkim stażem. Dofinansowania mają działać na zasadzie regrantingu, a na każde województwo ma zostać wybrany przynajmniej jeden operator, którego zadaniem będzie zapewnianie dostępu do środków.
  • Priorytet 2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego: zachęcać będzie jednostki już istniejące do rozwoju, rozbudowy bazy członkowskiej, wolontariatu oraz do powiększenia kapitału społecznego. W ramach Priorytetu 2. projekty mają odnosić się do szeroko pojętej integracji społecznej, tj. m.in. włączanie grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
  • Priorytet 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym: zakłada wspieranie wszelkich działań z zakresu kształtowania polityk publicznych, dialogu obywatelskiego, kształtowania wśród młodych postaw propaństwowych, edukacji i pielęgnowania świadomości narodowej. Projekty mają dążyć do wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
  • Priorytet 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich: jest komplementarny z PROO – wspiera wszelkie czynności mające na celu rozwijanie współpracy między organizacjami, tj. tworzenie związków organizacji, partnerstw, federacji, itp. Jego założeniem jest zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich, zwiększenie zasobów oraz tworzenie i realizacja strategii fundraisingowych. 

Konsultacje mają trwać do 28 września 2020 r. i przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych, organizacji oraz instytucji. Uwagi dotyczące programu można również zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl

Więcej informacji na stronie Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także