Bez kategorii

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – Profesor Piotr Gliński, ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W ramach reprezentantów „strony społeczno-pozarządowej” w skład Rady zostaną powołane osoby będące przedstawicielami:

 1. organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych orazpodmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 2. młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z późn. zm.)
 3. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

2. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z późn. zm.)

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw popierające kandydata na członka Rady.

3. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, popierające kandydata na członka Rady.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 31 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Prawo czy lewo? Think-tanki analizują legislację i gospodarkę

Aktualności

Zostań Ambasadorem Młodego Pokolenia – II Edycja konkursu

Aktualności

Dla NGO Narodowy Dzień Życia trwa cały rok