Komunikaty

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”. Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 1 sierpnia 2005 roku , niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem swojego przemówienia w języku angielskim na temat wybranych problemów międzynarodowych dyskutowanych na forum ONZ ocenionych z perspektywy młodego pokolenia należy przesłać do dnia 1 czerwca 2023 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2023”, złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w formie podpisanego skanu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Liczy się data wpływu zgłoszenia, nie data nadania. Formularze przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Na proces wyboru Młodzieżowego Delegata składają się 3 etapy:

Etap pierwszy – zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie pozytek.gov.pl , po wydrukowaniu i wypełnieniu przesłany pocztą tradycyjną, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub złożony na dziennik podawczy KPRM z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2023”.

Formularz składa się z czterech części, w których kandydat opisuje swoje wykształcenie, doświadczenie, motywację oraz projekt przemówienia. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim – rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie lub w formule zdalnej. Informacja o kwalifikacji zostanie wybranym kandydatom przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Konkursową, która wybierze trzech kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie trzecim.

Etap trzeci – kwalifikacja kandydata bądź kandydatów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dlamlodych/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz3

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także