Grant

Ochrona i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi – konkurs MSWiA na realizację zadania publicznego

icon
icon
5 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Dotyczy ono zaspokajania potrzeb osób będących ofiarami handlu ludźmi. Na realizację zadania dotyczącego zabezpieczenia potrzeb ofiar handlu ludźmi Minister przeznacza 1 100 000 zł. Oferty można składać do 23 listopada 2020 roku.

Handel ludźmi i jego prawne regulacje

Wydawać by się mogło, że nasza cywilizacja, czasy niewolnictwa pozostawiła dawno w tyle. Niestety, obecnie pod inną nazwą, wciąż istnieją formy zniewolenia ludzi. Człowiek wyzyskuje człowieka, pozbawia go człowieczeństwa i zaczyna postrzegać przedmiotowo. Handel ludźmi, bo o tym zjawisku tu mowa, nie dotyczy jedynie porwań kobiet w celu prostytucji. Pojęcie to jest szersze o handel dziećmi, tanią siłą roboczą czy ludzkimi narządami. W polskim Kodeksie Karnym, art. 115 §22, dokładnie wskazano cechy niniejszego zjawiska. Zawarte są tam czynności uznawane za handel ludźmi oraz cele do jakich wykorzystywani są ludzie. Jako handel ludzi polskie prawo określa „werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie lub przyjmowanie […]”. Aby znamiona przestępstwa były dopełnione, powyższe muszą zajść przy użyciu:

  • przemocy lub groźby bezprawnej, 
  • uprowadzenia, 
  • podstępu
  • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
  • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności
  • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

Co ciekawe, w całym procederze handlu ludźmi, Polska zajmuje jednocześnie trzy pozycje. Stąd pochodząofiary wykorzystywane w innych krajach europejskich, docelowo trafiają tu ofiar z krajów wschodnich oraz dochodzi tu do tranzytu ofiar z krajów Europy wschodniej i Azji do krajów Europy Zachodniej.

źródło: handelludzmi.eu

Kto może wnioskować?

Rola III sektora w tej sferze jest nieodzowna, ponieważ stanowi dopełnienie działań państwowych, dlatego do starania się o dotacje uprawnione są organizacje (określone w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Temat handlu ludźmi w debacie publicznej został rozpowszechniony właśnie przez organizacje pozarządowe. Dzięki naświetleniu wagi problemu, polskie prawo zostało uzupełnione o zapis w kodeksie karnym, a cały proceder zaczął być skuteczniej monitorowany. 

Organizacje składające oferty muszą prowadzić działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zajmujące się ochroną wolności i praw człowieka.  Muszą również udokumentować działalność w wymienionych obszarach oraz posiadać doświadczenie w świadczeniu pomocy ofiarom handlu ludźmi. Organizacja musi zatrudniać odpowiednio wykwalifikowaną kadrę – konieczne jest opisanie zakresu czynności podjętych w ramach części merytorycznej zadania.

Cele zadania publicznego

Minister określa cztery części zadania publicznego, w ramach których organizacje mogą uzyskać dofinansowanie. Celem nadrzędnym jest zapewnienie zaspokojenia potrzeb ofiar handlu ludźmi. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli państw trzecich. Nie istotna jest tu rasa, wiek, płeć, ważne jest jednak, aby cudzoziemcy starali się o wydanie specjalnego zezwolenia na pobyt (art. 176 i art. 170 ustawy o cudzoziemcach). 

Pierwszym wymienionym w regulaminie celem jest prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla ofiar oraz świadków handlu ludzi oraz prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych. Dotyczy on przede wszystkim całodobowego udzielania informacji na temat praw i obowiązków oraz dostępnej pomocy.

Drugi cel dotyczy zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji. W ramach tego zadania ważne jest zapewnianie pożywienia, odzieży, produktów higienicznych, podstawowej opieki medycznej. Ponadto zapewnienie dostępu do konsultacji psychologicznych i prawnych, a także, jeśli to konieczne – usług tłumacza. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także organizację wszelkiego rodzaju transportu dla ofiar na terenie kraju.

Celem trzecim jest prowadzenie schroniska (lub schronisk) i zapewnianie bezpiecznych miejsc zakwaterowania. Uwzględnić tu należy różnice ze względu na wiek, płeć osób zamieszkujących schronisko oraz ewentualną możliwość odizolowania danej osoby. Oprócz samego schronienia należy zapewnić wyżywienie oraz całodobową dyspozycyjność personelu Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego.

Czwarta część zadania dotyczy konsultacji dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi. Konsultacje mogą przybrać formę warsztatów, wystąpień na konferencjach i seminariach oraz poradnictwa telefonicznego (w ramach części pierwszej). 

Wymogi formalne składanych wniosków

Wymogi formalne dotyczące składania ofert dotyczą m.in. prawidłowego wypełnienia wniosku i złożenia go do 23 listopada 2020 roku, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, przedłożenia oświadczenia o niekaralności (dotyczy wszystkich osób realizujących zadanie) oraz posiadania min. 2-letniego doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania.

We wniosku muszą zostać wypisane dane realizatora zadania, szczegółowy opis zadania proponowanego przez organizację wraz z potencjalnymi kosztami, informacje o wcześniejszej działalności organizacji. Dodatkowo należy załączyć aktualny statur podmiotu, numery NIP i REGON, wyciąg z KRSu, numer rachunku bankowego.

źródła:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d58b6662-d738-41a6-bfe7-d28dace39fb5/c/2._Jolanta_Rubis-Kulczycka.pdf

https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce/6145,Handel-ludzmi-w-Polsce.html

https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-okresie-styczen-grudzien-2021-r-zadania-publicznego-pn-prowadzenie-krajowego-centrum-interwencyjno-konsultacyjnego-dla-ofiar-handlu-ludzmi?fbclid=IwAR0Z3j-WfScJ1OckjJ5Sk7ACmGyHW4ROMlUjb50TAGokfGKZ23l_rn16a4Q

https://www.arslege.pl/handel-ludzmi/k1/a21013/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Najnowszy Raport Ośrodka Analiz Cegielskiego

Aktualności

Czy spółka może założyć fundację?