Komunikaty

Kontrargument.pl

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Hasłem portalu KONTRARGUMENT.PL jest: Wychowanie w czasie sporów kulturowych. To hasło wskazuje na ideę wiodącą portalu – służyć pomocą w dobrym wychowaniu dzieci i młodzieży w czasie sporów kulturowych.

Spory kulturowe 

Przedmiotem współczesnych sporów kulturowych jest przede wszystkim wartość i sposób rozumienia czterech rzeczywistości: małżeństwa, rodziny, płci i tolerancji. W tych czterech obszarach tematycznych ma miejsce ścieranie się sprzecznych stanowisk, argumentów i kontrargumentów. Czasem jest ono bardzo gwałtowne. Można się z tymi sporami zetknąć w różnych obszarach życia społecznego. Są bardzo mocno obecne w przekazach medialnych.

Dobre wychowanie 

Dzieci i młodzież stykają się z tymi sporami w coraz większym zakresie i nasileniu. Stają wtedy – chcąc, nie chcąc – wobec wyboru: za kim się opowiedzieć w tych sporach? kto ma w tym wszystkim rację? Nie mają jednak wystarczającej wiedzy na te tematy, aby podjąć dojrzałą decyzję. Przeszkodą w podjęciu przemyślanej decyzji w tym względzie są często media czy grupa rówieśnicza. Media formułują w tych kwestiach mocne, emocjonalne przekazy. Są one wzmacnianie przez wielokrotne powtarzanie, które zastępuje argumentację. Grupa rówieśnicza może wzmacniać te medialną presję. Z braku wiedzy, z braku argumentów, pod presją mediów i grupy rówieśniczej uczniowie mogą podejmować decyzje bardzo powierzchowne. Jednocześnie wielu młodych ludzi nie chce słuchać, tego co w tej sprawie mają im do powiedzenia dorośli. To wszystko utrudnia im odnalezienie prawdy w gąszczu złudzeń i medialnej propagandy.

Spory te trzeba coraz bardziej uwzględniać w pracy wychowawczej. Jest to wielkie wyzwanie dla nauczycieli, wychowawców, rodziców. Podejmując je trzeba dążyć do tego, aby młodych ludzi – którzy zetknęli się już z tematyką tych sporów – prowokować do samodzielnego myślenia, aby pomóc im wyrobić sobie własne zdanie, zdanie ugruntowane w faktach i merytorycznie uzasadnione. Trzeba uczyć ich sprawności w analizowaniu sprzecznych stanowisk i argumentów, aby coraz lepiej umieli odnajdywać prawdę w gąszczu sprzecznych poglądów.

Portal KONTRARGUMENT.PL

Nazwa portalu KONTRARGUMENT.PL wskazuje, że w wychowaniu w czasie sporów kulturowych powinno się szczególnie pobudzać młodych ludzi do analizowania i merytorycznej oceny argumentów i kontrargumentów I wspierać w ten sposób ich umiejętność samodzielnego myślenia.

Portal jest zbudowany z trzech modułów:

  • Mapa sporów kulturowych. Mapa obejmuje cztery obszary sporów kulturowych: małżeństwie, rodzinie, płci i tolerancji. W tych czterech obszarach omówione są poszczególne kwestie sporne. Przy każdej z tych kwestii są opisane sporne stanowiska, argumenty wskazywane w obronie tych stanowisk oraz wysuwane przeciw nim kontrargumenty. Mapa daje uporządkowaną wiedzę na temat sporów kulturowych. Ma charakter interaktywny – użytkownicy portalu mogą się do tego aktywnie odnosić i włączać w dyskusje.
  • Sokratejski model metodyczny. Model to zespół zaleceń metodycznych, jak należy prowadzić zajęcia poświęcone tematyce sporów kulturowych. Ze względu na akcent na stawianie pytań i pobudzanie uczniów do samodzielnych poszukiwań został nazwany „modelem sokratejskim”. Jest to inna propozycja niż model „wykładowy”.
  • Scenariusze zajęć. Scenariusze są praktyczną ilustracją zaproponowanego sokratejskiego modelu metodycznego. Dotyczą one tematów będących przedmiotami sporów kulturowych: małżeństwa, rodziny, płci i tolerancji. Scenariusze te, wraz z pomocami potrzebnymi do poprowadzenia proponowanych zajęć, można pobrać w formacie word i pdf. Jest to propozycja zajęć w sytuacji, kiedy uczniowie sygnalizują zainteresowanie tematami będącymi przedmiotem sporów kulturowych. Może też być i tak, że nauczyciel uzna, że warto z daną klasą takie zajęcia podjąć, ze względu na fakt, że uczniowie już się z tymi tematami zetknęli.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także