Vademecum

Jak założyć koło gospodyń wiejskich?

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.ocm

Koła gospodyń od lat służą aktywizacji obszarów wiejskich. Są one ośrodkiem kultury i sztuki ludowej, stanowią także element edukacyjny – w ramach Kół uczono prowadzenia gospodarstwa, gotowania, pieczenia, szycia czy haftowania. Pierwotnie wyrastały przy kółkach rolniczych, jednak, gdy te stopniowo upadały, Koła również zmuszone były do zakończenia swej działalności. Szczęśliwie w ostatnich czasach wzrosła tożsamość lokalna, a wraz z nią potrzeba do jednoczenia się w ramach Koła. Kobiety mają potrzebę kultywowania tradycji ludowych, kulturowych i społecznych, a przy tym zwiększenia znaczenia wsi i jej modernizacji. Obecnie, częstą praktyką jest zdobywanie funduszy, zarówno krajowych jak i unijnych, niezbędnych do realizacji celów statutowych Koła. 

Przed rejestracją

Zanim koło uzyska wpis w Rejestrze, musi spełnić kilka warunków zawartych w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń (Dz. U. Poz. 2212). Aby założyć koło, konieczne jest zebranie minimum 10 członków, zamieszkałych na terenie działalności koła (a nie: zameldowanych) na wsi, którzy ukończyli 18 r.ż. Założyciele muszą wybrać przyjąć statut koła oraz wybrać komitet założycielski. Wybór komitetu jest konieczny, ponieważ to on będzie składać wniosek o wpisanie do Rejestru. Warto zaznaczyć, że wieś może działać na terenie więcej niż jednej wsi, ale siedziba koła może być tylko jedna w danej wsi. Równocześnie można być członkiem tylko jednego KGW.

Pierwsze kroki

Koło Gospodyń Wiejskich potrzebuje osobowości prawną, aby móc rozpocząć działalność. W celu jej uzyskania, należy wpisać Koło do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki wpisowi, oprócz zyskania osobowości prawnej, KGW mogą starać się o dofinansowanie w postaci dotacji celowych. W celu zarejestrowania koła należy się zgłosić do najbliższego Biura Powiatowego ARiMR. Wraz z uzyskaniem osobowości prawnej, KGW dostaje możliwość prowadzenia działalności społeczno- gospodarczej oraz zakładania związków kół gospodyń wiejskich. Oznacza to, że staje się samodzielnym, niezależnym podmiotem.

Po rejestracji w ARiMR należy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON do GUSu, a następnie zgłosić się do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania NIP. Dopiero po uzyskaniu dwóch powyższych Koło Gospodyń Wiejskich może założyć konto w banku. O ile w przypadku uzyskiwaniu Regon i NIP potrzebne były podpisy osób uprawnionych do reprezentacji KGW, tak w wypadku zakładania konta bankowego wymagane są podpisy całego zarządu.

Majątek Koła

Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymywać dotacje celowe na realizacje celów zapisanych w statucie. We wzorcowym statucie określone zostały m.in. działalność społeczno- wychowawcza i oświatowo-kulturalna, rozwój i modernizacja obszarów wiejskich, poprawa jakości życia i pracy kobiet na wsi, pielęgnowanie regionalnej kultury ludowej, edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet oraz reprezentacja interesów środowiska KGW wobec organów administracji publicznej. Oczywiście, listę można poszerzyć, w zależności od zapisów statutowych. 

Ponadto, na majątek Koła składają się składki członkowskie, darowizny, spadki, dochody z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ofiarności publicznej. KGW mogą prowadzić działalność gospodarczą, lecz zyskane w ten sposób dochody mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych, a nie trafiać do poszczególnych członków Koła.

Kto nadzoruje działalność koła?

Nadzór nad działalnością Kół Gospodyń Wielkich sprawuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wspomniane organy mają kontrolować czy zapisy statutowe oraz wszelkie zmiany wprowadzane do statutu spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 2. Kontrola ta obejmuje także sprawdzanie prawidłowej realizacji celów statutowych oraz odpowiedni zapis w Rejestrze w wypadku przyjęcia nowych członków do koła.

Źródła:

https://www.topagrar.pl/articles/kola-gospodyn-wiejskich/jak-zalozyc-kolo-gospodyn-wiejskich/

,

https://www.arimr.gov.pl

,

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002212/O/D20182212.pdf

,

https://zodr.pl/download/wydawnictwo/BR-jak-zalozyc-KGW.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zawierciański trzeci sektor – gazeta „Jura 24”

Aktualności

Marsz Rotmistrza Pileckiego