Felieton

Czy wyrok sądu polubownego jest równoważny wyrokowi sądu państwowego?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Tak, wyrok sądu polubownego co do zasady ma tę samą moc wiążącą, co wyrok sądu powszechnego. Zgodnie z art. 1205

§ 1 KPC wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uchylony przez sąd wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie, zgodnie z poniższymi przepisami. Skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego należy do kategorii nadzwyczajnych środków odwoławczych. Celem skargi jest zmiana rozstrzygnięć poprzez uchylenie wyroku sądu polubownego. Stronom przysługuje skarga jedynie z powodów formalnych, tj.: braku lub wad zapisu na sąd polubowny, rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych zapisem, pozbawienia strony możności obrony jej praw, nie-prawidłowego powołania składu czy wydania innego wyroku w tej samej sprawie wcześniej (art. 1206 KPC). Do ponownego rozpoznania sprawy po uchyleniu wyroku niezbędny jest ponowny wniosek strony.

Jednakże zgodnie z art. 1212 KPC do wykonalności wyroku potrzebne jest stwierdzenie przez sąd powszechny wykonalności bądź jego uznanie w postaci wydania postanowienia sądu. Zgodnie z art. 1213 KPC o uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej orzeka sąd na wniosek strony.

Należy mieć na uwadze, że skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego nie jest odwołaniem, które jest kojarzone z postępowaniem co najmniej dwuinstancyjnym, lecz jest środkiem prawnym o charakterze podobnym do skargi o wznowienie 

postępowania1. Równoważna moc wyroku sądu polubownego z wyrokiem sądu powszechnego nadaje arbitrażowi ogromną moc. Od wyroku zapadłego w postępowaniu arbitrażowym nie ma zatem odwrotu.

źródła:

  1. Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1987 r., sygn. I CR 120/87.

Tekst opublikowany we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

autor: Anna Jackowska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także