Autorzy

icon

Krzysztof Koźmiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu międzyuczelnianych indywidualnych studiów humanistycznych „Akadamia Artes Liberales” (indywidualne studia interdyscyplinarne w ramach filozofii, socjologii, nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim). Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert organizacji pozarządowych, prezes Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”. Zastępca kierownika Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych, gdzie kieruje Sekcją Kijowską, do której zadań należy inicjowanie współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie nauki, współpracy gospodarczej oraz eksperckiej. Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Komisji w programie PROM „Mosty do Azji – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Przez kilka lat zdobywał doświadczenie pracując jako starszy prawnik w uznanej warszawskiej kancelarii prawnej, pełnił też obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał liczne opinie prawne i projekty aktów normatywnych na zlecenie organów i urzędów władzy publicznej (w tym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, ministerstw i urzędów centralnych). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku książek na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji. Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie). Do obszarów jego zainteresowań naukowych należą: ekonomiczna analiza prawa, zagadnienie interpretacji prawa, szeroko rozumiana legislacja i legisprudencja, badanie realnego funkcjonowania prawa.

Publikacje