Autorzy

icon

Olaf Szczypiński

Prawnik. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od kilku lat współpracuje lub współpracował z krajowymi organizacjami społecznymi, gdzie m.in. prowadzi projekty dotyczące dostępu do informacji publicznej. Jest autorem lub współautorem analiz i opinii dla Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Senatu Rzeczypospolitej oraz podmiotów prywatnych. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa o szkolnictwie wyższym, prawa oświatowego oraz prawa europejskiego, publikowanych m.in. w czasopismach z listy ministerialnej (m.in. „Zeszyty Prawnicze UKSW”). Od września 2017 r. członek Zespołu do spraw spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju powołanego w Ministerstwie Rozwoju.

Publikacje