Felieton

Proces formowania społecznego od najmłodszych lat – o Związku Harcerstwa Polskiego #poznajNGO

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Związku Harcerstwa Polskiego jest organizacją pełniącą nieco inne funkcje niż pozostałe organizacje omówione w niniejszym rozdziale. Jak każda z powyższych organizacji ma ogromny wpływ na kształtowanie kolejnych pokoleń Polaków, jednakże swojej misji nie wyraża w działalności analitycznej, a stricte wychowawczej. Jest to bowiem największa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacja harcerska, zrzeszająca w swoich szeregach około 100 tysięcy członków. Funkcjonuje od ponad 100 lat i niezmiennie dąży do zrównoważonego, wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wychowanie dzieci w ramach ruchu społecznego ZHP przebiega w zgodzie i w poszanowaniu do wartości patriotycznych, braterskich, związanych z ciężką pracą, wiarą oraz służbą w imię większego dobra. Mimo, iż wyznawane wartości po-zostają niezmienne od bardzo wielu lat, techniki wychowawcze dostosowywane są do swoich czasów, tak by zapewnić jak najbardziej kompleksowe wsparcie i opiekę współczesnych młodych pokoleń. Do zasad wychowania harcerskiego należą: służba Bogu, służba Polsce oraz służba sobie i innym. W duchu tych zasad prowadzone są przeróżne inicjatywy mające zaktywizować dzieci i młodzież, nauczyć ich szacunku do wartości, odpowiedzialności za siebie i innych, wskazać dobre praktyki w wychowaniu młodszych i starszych dzieci, które byli harcerze mogą implementować będąc już w roli rodzica.

Można powiedzieć, iż Związek Harcerstwa Polskiego jest czymś w rodzaju kuźni przyszłych liderów sektora społecznego, bowiem od najmłodszych lat utwierdza dzieci, a następnie młodzież w istocie aktywizacji społecznej i podejmowaniu oddolnych inicjatyw. Harcerze angażują się w lokalne akcje, a ich kadra instruktorska (aż 11 tysięcy instruktorów w całej Polsce) opracowując program działań na konkretny rok, diagnozuje aktualne problemy konkretnych społeczności lokalnych, by następnie przy pomocy zastępów harcerzy wspomóc ich rozwiązanie. Co więcej harcerze uczestniczą w większych, również ogólnopolskich akcjach charytatywnych, jak na przykład wolontariat przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, pomoc w akcjach organizowanych przez Caritas Polska bądź Polski Czerwony Krzyż czy też podejmują służbę na Lednicy. Działania te, wpływają również na rozwój empatii i wrażliwości najmłodszych wobec innych ludzi i uświadamiają od najmłodszych lat istnienie wielu problemów społecznych, które bywają marginalizowane w debacie publicznej.

Ponieważ ZHP opiera się na pracy wychowawczej, bardzo duża część uwagi poświęcana jest bezpieczeństwu podopiecznych1. Z tego też powodu ZHP przyjęło politykę „Ochrony bezpieczeństwa dzieci”, według której na pierwszy plan brane są potrzeby dzieci z poszanowaniem ich praw oraz uczuć. Ponadto w sytuacji, gdy kadra bądź inni harcerze podejrzewają, iż dziecko padło ofiarą jakiejkolwiek przemocy (fizycznej lub psychicznej) od razu podejmowane są odpowiednie kroki. ZHP zajmuje się również edukacją swoich harcerzy w zakresie przemocy, ucząc co nią jest a co nie. Na ich stronie dostępny jest cały kodeks dobrych praktyk odnośnie zagadnienia bezpieczeństwa.

ZHP organizuje liczne wydarzenia w tym szkolenia dla kadr instruktorskich oraz harcerzy niebędących w kadrach, czy ogólnopolskie zloty zastępów organizacji. W ramach Związku tworzone są również czasopisma branżowe, dedykowane do różnych grup wiekowych harcerzy. Przykładowo miesięcznik „Czuwaj” dedykowany instruktorom ZHP, podejmujący bieżącą tematykę w środowisku harcerskim. Omawiane są tam najnowsze metody wychowawcze, proponowane są przeróżne rozwiązania dające się zaimplementować w większości drużyn, ponadto czasopismo zawiera wiele ciekawych artykułów i felietonów dotyczących światka harcerskiego. Inne czasopisma to: „Z Perspektywy” przeznaczony dla drużynowych i starszych przybocznych, „Na Tropie” – magazyn drużyn wędrowniczych oraz „Zuchowe Wieści” – magazyn opracowywany przez Zespół Zuchowy, a przeznaczony dla drużynowych pracujących z najmłodszymi zastępami harcerzy.

W temacie Związku Harcerstwa Polskiego, warto scharakteryzować organizację zarządczą podmiotu. Naczelnikiem, a jednocześnie głównym reprezentantem Związku jest hm. Grzegorz Woźniak, odpowiadającym za funkcjonowanie Głównej Kwatery oraz koordynację współpracy ZHP z innymi podmiotami. Rolę zarządu pełni w ZHP Główna Kwatera ZHP, której członkami są hm. Grzegorz Woźniak – Naczelnik ZHP, pwd. Joanna Pawłowska – Skarbnik ZHP, hm. Jarosław Janas – zastępca Naczelnika ZHP, hm. Małgorzata Siedlecka – zastępca Naczelnika ZHP ds. programu, hm. Łukasz Rycharski – zastępca Naczelnika ZHP ds. relacji, hm. Elżbieta Noga – członek Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą, hm. Tomasz Kujaczyń-ski – członek Głównej Kwatery ZHP ds. chorągwi, hm. Piotr Stanisławski – członek Głównej Kwatery ZHP. Ważną funkcją w organizacji jest również funkcja przewodniczącego ZHP2, którą obecnie pełni hm. Dariusz Supeł. Jego rolą jest reprezentacja zewnętrzna ZHP oraz kierowanie Radą Naczelną ZHP. On odpowiada za dbałość o tradycję i ideę przewodnią organizacji. Do jego kompetencji należy również przyznawanie wszelkiego rodzaju odznaczeń i tytułów honorowych.

  1. Związek Harcerstwa Polskiego: Bezpieczeństwo dzieci w ZHP,

    https://zhp.pl/odkryj/bezpieczenstwo-dzieci-w-zhp/,

    [dostęp: 02.09.2021r.].
  2. Związek Harcerstwa Polskiego: Przewodniczący ZHP,

    https://zhp.pl/przewodniczacy-zhp/,

    [dostęp: 02.09.2021 r.].

Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jaka jest forma wyroku sądu polubownego?

Aktualności

Prof. Andrzej Tyszka nie żyje…