Komunikaty

Ostatnie dni naboru do VII kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Prof. Piotr Gliński, będący Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił nowy nabór członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podobnie jak w poprzednich kadencjach, kandydaci muszą spełniać konkretne wymogi, aby być branymi pod uwagę w naborze. Obecny nabór już do VII kadencji RDPP potrwa do końca bieżącego miesiąca, tj. do 30 lipca 2021 roku. 

Jak podano w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Działalności Pożytku Publicznego jest to „organ opinidawczo-doradczy oraz pomocniczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego”. Obecnie RDPP działa przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Z oczywistych względów kandydat na członka RDPP musi być reprezentantem organizacji pozarządowych. Posiadając wiedzę z zakresu samego funkcjonowania tego typu podmiotów, a także wiedzę na temat potrzeb i problemów z którymi boryka się trzeci sektor, przyszły członek RDPP będzie w stanie bez większych trudności wykonać przydzielone zadania.

Jak podano w komunikacie na oficjalnej stronie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, wymagania dotyczące zgłoszeń kandydatów są następujące: 

  • opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
  • wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Ponadto jak wspomniano powyżej, kandydat musi być przedstawicielem minimum jednej organizacji pozarządowej (może również kandydować jako przedstawiciel porozumienia czy związku kilku podmiotów). Co więcej w zgłoszeniu należy podać skalę oraz tematykę działania organizacji, z ramienia której startuje kandydat.

źródło:

Ogłoszenie naboru

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Poznaj lokalną historię z podlaską młodzieżą

Aktualności

Wciąż trwa akcja „Paczuszka dla Maluszka”