Grant

Młodzi na rynku pracy

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: żródło: elements.envato.com

Na portalu Funduszy Europejskich pojawiło się ogłoszenie o naborze projektów związanych z wsparciem osób młodych na regionalnym rynku pracy oraz zapewnianiem pomocy przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej (działania 1.2 oraz 1.2.1) w Toruniu. Wnioski przyjmowane będą od 1 do 26 lutego 2021 roku. Całkowita pula środków wynosi 15 mln zł.

Praca dla młodych

Rynek pracy dzieli się na kilka podtypów – funkcjonuje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Jego działalność wynika z zależności zachodzących pomiędzy popytem a podażą występującymi na danym terenie. Aby w ogólnym rozrachunku funkcjonowanie krajowego rynku pracy można było określić jako prawidłowe, należy odpowiednio wcześniej, na niższych szczeblach, zadbać o jego aktywizację. Stąd też wzięła się propozycja dofinansowania inicjatyw związanych ze zwiększeniem wiedzy na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, której funkcją jest poszerzanie możliwości zatrudnienia.

Dlaczego warto zakładać własną działalność gospodarczą?

Posiadanie własnej działalności gospodarczej niesie za sobą wiele korzyści, nie tylko związanych z pojawianiem się nowych miejsc pracy. Jest to bowiem szansa na zmianę stylu życia czy na realizację marzeń, które wcześniej wydawały się nierealne. Praca „na swoim” to również okazja do rozwoju – konieczne jest zwiększenie swojej wiedzy na temat zapotrzebowań rynkowych oraz czynników, które na ten rynek wpływają. 

Do kogo kierowany jest program?

Pożądaną grupą docelową konkursu są osoby między 18 a 29 rokiem życia, które obecnie nie posiadają stałego zatrudnienia. Organizator konkursu określił w regulaminie, aby w grupie beneficjentów dominowały osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 – ma to być aż 80% beneficjentów. 

Wytyczne projektów

Propozycje projektów w konkursie mają dotyczyć organizacji szkoleń, dzięki którym beneficjenci uzyskają niezbędną wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu, być może przesądzi to o ich przyszłym zatrudnieniu we własnej firmie. Oprócz szkoleń, w ramach projektów ma być również udzielane bezzwrotnej pomocy w formie dotacji, na tworzenie przedsiębiorstw. Ponadto, pomoc może przybrać formę wsparcia pomostowego, wypłacanego w okresie 6 miesięcy od chwili rozpoczęcia własnej działalności. 

Składanie wniosków

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem internetowego systemu SOWA. Instytucją Organizującą Konkurs jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Podmioty mogące starać się o dofinansowanie w ramach programu muszą spełniać łącznie kilka warunków:

  • prowadzenie działalności promującej przedsiębiorczość,
  • działanie nie zorientowane na zysk, a dochody przeznaczane jedynie na realizację celów statutowych
  • posiadanie bazy materialnej oraz zasobów ludzkich
  • posiadanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w udzielaniu pożyczek, dotacji lub poręczeń
  • posiadanie siedziby w województwie kujawsko-pomorskim

Projekty dofinansowane w ramach programu mogą otrzymać 100% wnioskowanej kwoty w wypadku projektów związanych z dotacjami i wsparciem pomostowym lub 95% dla pozostałych. Środki pochodzić będę częściowo z UE i częściowo z budżetu państwa.

źródła: informacja o naborze, regulamin,  regionalny rynek pracy 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Uniknij słonej kary za nieprzestrzeganie RODO!

Aktualności

Polacy wracają do Ojczyzny. Jak im pomagać?

Aktualności

Już jutro startuje III Forum Wolontariatu