Felieton

Dlaczego ADR dla NGO?

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Myśl o przygotowaniu poradnika na temat ADR (alternatywnych metod rozwiązywania sporów), dedykowanego w szczególności NGO (organizacjom pozarządowym) powstała w gronie eksper-tów i analityków Fundacji Ośrodka Analiz Prawnych, Gospo-darczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego już dawno. Na długo przed pandemią Covid-19.

Jest efektem szeregu obserwacji na temat krajowego porządku prawnego oraz spostrzeżeń dotyczących polskiego życia spo-łeczno-gospodarczego, zwłaszcza:

  • niewydolności krajowego systemu sądowniczego, m.in. na skutek niedostatecznego wykorzystania mediacji oraz innych, szeroko rozumianych, alternatywnych metod roz-wiązywania sporów w krajowej praktyce, w tym zwłasz-cza w postępowaniach i sporach z udziałem organizacji trzeciego sektora;
  • sytuacją większości działających w Polsce, organiza-cji pozarządowych (NGO’s), którym kondycja finan-sowa i organizacyjna nie pozwalają na ogół na wdanie się w spór przed sądem powszechnym (państwowym), pod-czas gdy sposoby alternatywnych metod rozwiązywania sporów mogłyby okazać się narzędziem relatywnie tań-szym, szybszym i bardziej efektywnym;
  • generalnymi zaletami alternatywnych metody rozwiązy-wania sporów (ADR), które pokazują zarówno doświad-czenia zagraniczne, jak i bogata literatura im poświęcona, są: szybkość, względnie niskie koszty, koncyliacyjność, poufność, profesjonalność.

Niezależnie od wyżej wskazanych okoliczności, trafność poglądu na temat konieczności rozwoju i popularyzacji ADR potwierdziły doświadczenia epidemii COVID, które stanowią impuls sprzyjający rozwojowi elektronicz-nych form porozumiewania na odległość (załatwiania spraw online), poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla „tradycyjnych” form kontaktu na linii obywatel/przedsiębiorca – inne podmioty prawa prywatnego, a także jednostka – urząd/organ władzy publicznej.

W niniejszym poradniku znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z ADR, a także informacje na temat Fundacji, Projektu oraz prezentację wykorzystywaną jako materiał szkoleniowy w ramach wydarzeń promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów.


Tekst opublikowany we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

autor: Anna Jackowska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także