Felieton

Zdatność arbitrażowa

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Kwestia zdatności arbitrażowej została uregulowana w art. 1157 KPC zgodnie, z którym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego:

1) spory o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty;

2) spory o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą one być przedmiotem ugody sądowej.

Ponadto zdatność arbitrażową mają spory z zakresu prawa pracy, jednakże w celu ochrony pracownika zapis na sąd polubowny w takich sprawach musi być sporządzony na piśmie i ma być on sporządzony po powstaniu sporu1.

Zdatność arbitrażowa określa jakie spory mogą zostać poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Inaczej, jest to właściwość danego sporu, która przesądza o tym, że może on być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego2.

Spory poddawane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego mogą dotyczyć zarówno żądania zasądzenia świadczenia jak i ustalenia stosunku prawnego jak również ustalenia nieistnienia stosunku prawnego. Przed sądem polubownym nie mogą być jednak rozpoznawane sprawy, które są wyłączone z drogi sądowej np. spory o prawa własności przemysłowej związane z wygaśnięciem patentu, których rozstrzygnięcie zostało zastrzeżone dla Urzędu Patentowego.

Określenie zdatności arbitrażowej jest o tyle istotne, iż jej brak stanowi przesłankę do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego oraz odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku lub ugody3.

źródła:

  1. Art. 1164 KPC.
  2. W. Wiśniewski, [w:] A. Szumański, Arbitraż handlowy. System prawa handlowego, t. 8, Warszawa 2010, s. 230.
  3. Art. 1206 § 2 pkt 1 oraz art. 1214 § 3 pkt 1 KPC.

Tekst opublikowany we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

autor: Anna Jackowska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd

Aktualności

Paczka dla rodaka i nie tylko…

Aktualności

Choroba przewlekła nie musi być wyrokiem #poznajNGO